Przejdź do stopki

FORMULARZE

Treść

 

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę - Pobierz

Wniosek o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków - Pobierz

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjne - Pobierz

Informacja o liczbie osób pobierających wodę w nieruchomości - Pobierz

Informacja o liczbie osób korzystających z kanalizacji w nieruchomości - Pobierz

Prośba o wydanie informacji o braku możliwości podłączenia do kanalizacji - Pobierz

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - Pobierz

Oświadczenie zgłaszajacego instalację -przydomowa oczyszczalnia ścieków 08.05.2023r. - Pobierz


Wniosek o zmianę przeznaczenia w MPZP Gminy Łukowica - Pobierz

Wniosek o zmianę w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania - Pobierz

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego MPZP - Pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/ek ewidencyjnych w MPZP - Pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu w obszarze rewitalizacji działki/ek ewidencyjnych na terenie gminy Łukowica - Pobierz


Wniosek o uzgodnienie odległości planowanego ogrodzenia - Pobierz

Wniosek o uzgodnienie zjazdu - Pobierz

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew - Pobierz

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - Pobierz

Wniosek o nadanie numeru porządkowego - Pobierz

Wniosek o lokalizację urządzenia - Pobierz

Wniosek ogólny - Pobierz

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji, postanowienia - Pobierz


Ankieta ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni. - Pobierz

Ankieta do bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków. - Pobierz

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. - Pobierz

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. - Pobierz

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze gminy Łukowica. - Pobierz

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. - Pobierz


Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową – bobry - Pobierz

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Pobierz

Oświadczenie – retencja - Pobierz


Wniosek o szacowanie szkód łowieckich

Wnioski o szkody wyrządzone przez dziki można składać u Pana Stanisława Zielińskiego – Koło Łowickie „Skiełek”.


Materiały informacyjne dotyczące wnioskowania w sprawie zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły.

Uchwala_Nr_XXXI_272_22 - Pobierz

Wzór wniosku o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły - Pobierz

Zwrot kosztów dowozu. - Pobierz