Przejdź do stopki

ZEZWOLENIA

Treść

Zezwolenia

 

Oświadczenie i wnioski do pobrania :


 • Oświadczenie o wartości sprzedaży
  Pobierz na swój komputer…
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Pobierz na swój komputer…
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering) Pobierz na swój komputer…
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie trwania imprezy organizowanej na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniu Pobierz na swój komputer…
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – gastronomia Pobierz na swój komputer…

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku, zawierający informacje dotyczące warunków ustawowych i określonych w uchwałach Rady Gminy Łukowica, niezbędnych dla uzyskania zezwolenia.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 3. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (punktu sprzedaży).

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

1) posiadanie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Łukowica,

2) wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,

3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

4) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

5) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,

7) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

8) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się na czas oznaczony nie krótszy niż 4 lata.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży nie krótszy niż 2 lata.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Łukowica, Referat Finansowy, parter, pok. 2(KASA), tel. 18 3301526

OPŁATY

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 r. wynoszą:

 • 525 zł– na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
 • 525 zł– na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • 2 100 zł– na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia – uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku – nie podlegają opłacie skarbowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 poz. 487 j.t.)
 • Uchwała Nr XVI/114/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 września 2012 roku (Dz.Urz.Woj.Małop. z 2012r.poz. 4789)
 • Uchwała Nr XXVIII/201/2002 Rady Gminy Łukowica z dnia 17 czerwca 2002roku (Dz.Urz.Woj.Małop.Nr 262 poz.3419 ze zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy Łukowica w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Łukowica, parter, pok. 2 (KASA).

Wniesienie odwołania – nie podlega opłacie.

INNE INFORMACJE

Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sprawy załatwiane są w Urzędzie Gminy Łukowica, Referat Finansowy, parter, pok. 2(KASA), tel. 183301526.

W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia.

Zezwolenie cofa się w przypadku:

1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych , a w szczególności:

a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w ustawie o wychowaniu w w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,

3. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

4. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,

5. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,

6. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

1) likwidacji punktu sprzedaży;

2) upływu terminu ważności zezwolenia;

3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;

4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;

5) niedopełnienia w terminach obowiązku:

a) złożenia oświadczenia

b) dokonania opłaty

Zmiany w dostępie do zezwoleń