Przejdź do stopki

ZMIANY W DOSTĘPIE

Treść

Zmiany w zezwoleniach

  • Zobacz projekt Uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Łukowica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Pobierz…
  • Zobacz projekt Uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łukowica. Pobierz…

Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie 9 marca 2018r. nałożyła na Radę gminy obowiązek podjęcia uchwał  w sprawie:


1. Maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy:


– odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów ( do 4,5%  zawartości alkoholu oraz na piwo,  powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18%)
– zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
– zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

2. Zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 

Przed podjęciem ww. uchwał Rada gminy zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy – sołectwa, gdzie organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie. W najbliższym czasie  w sołectwach na zebraniach wiejskich będą opiniowane projekty niżej przedstawionych uchwał.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi  projektami uchwał i wyrażenie swojej opinii podczas głosowania na zebraniu sołeckim w swojej miejscowości. Treść przygotowanych uchwał w załącznikach poniżej.

W związku z planowanymi zmianami informujemy, że dotychczasowe uchwały Rady Gminy zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał wydanych na podstawie obowiązujących przepisów, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanej  ustawy tj. 9 września  2018 r.