Przejdź do stopki

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Treść

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami, samoistnymi posiadaczami, wieczystymi użytkownikami, posiadaczami nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.
Podatkowi podlegają grunty, budynki lub ich części (lokale wyodrębnione na własność), budowle związane z działalnością gospodarczą (ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych).

Obowiązujące stawki podatku zgodnie z uchwałą nr X/60/15 z 23.11.2015 r.

Termin składania deklaracji na podatek przez podatników niebędących osobami fizycznymi – 31 stycznia każdego roku kalendarzowego. W przypadku osób fizycznych – informacja na podatek powinna być złożona w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego (np. nabycia nieruchomości, wydzierżawienia gruntu).
Wszyscy podatnicy są zobowiązani korygować deklarację / informację w razie wystąpienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, np. wygaśnięcie obowiązku podatkowego (zbycie nieruchomości), zmiana sposobu korzystania z nieruchomości (np. zajęcie mieszkania na działalność gospodarczą), zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej.

Od 2016 r. nie są wydawane decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego, jeżeli wysokość tego zobowiązania nie przekracza najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe – obecnie kwota ta wynosi 9,80 zł (art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
 

Płatność podatku:

 • Dla osób fizycznych – w ratach i terminach płatności wskazanych w decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, tj. do:
  • 15 marca I rata,
  • 15 maja II rata,
  • 15 września III rata,
  • 15 listopada IV rata,
 • Dla pozostałych podatników – w 12 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Podatek można uiszczać na ogólny numer rachunku Gminy Łukowica: 47 8804 0000 0040 0400 0589 0004, w kasie Urzędu lub u sołtysów wsi.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Formularze do pobrania dla osób prawnych:

Formularze do pobrania osoby fizyczne:

PODATEK ROLNY

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym)

Stawka podatku na 2023 r. na terenie Gminy Łukowica wynosi:
– dla gruntów gospodarstw rolnych – 185,13 zł;
– dla pozostałych – 370,25 zł
(komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta).

Termin składania deklaracji na podatek rolny przez podatników niebędących osobami fizycznymi – 15 stycznia każdego roku kalendarzowego. W przypadku osób fizycznych – informacja na podatek powinna być złożona w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego (np. nabycia, wydzierżawienia gruntu). Wszyscy podatnicy są zobowiązani korygować deklarację / informację w razie wystąpienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Od 2016 r. nie są wydawane decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego, jeżeli wysokość tego zobowiązania nie przekracza najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe – obecnie kwota ta wynosi 9,80 zł (art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Płatność podatku w terminach do:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września
 • 15 listopada.

Podatek można uiszczać na ogólny numer rachunku Gminy Łukowica: 47 8804 0000 0040 0400 0589 0004, w kasie Urzędu lub u sołtysów wsi.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Formularze do pobrania osoby prawne:

DR-1

ZDR-1

ZDR-2

Formularze do pobrania osoby fizyczne:

IR-1

ZIR-1

ZIR-2

PODATEK LEŚNY

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna (ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym)

Stawka podatku na 2023 r. na terenie Gminy Łukowica wynosi:

–  dla lasów pozostałych – 71,10 zł za 1 ha lasu

(komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna).

Termin składania deklaracji na podatek przez podatników niebędących osobami fizycznymi – 15 stycznia każdego roku kalendarzowego. W przypadku osób fizycznych – informacja na podatek powinna być złożona w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego (np. nabycia). Wszyscy podatnicy są zobowiązani korygować deklarację / informację w razie wystąpienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Od 2016 r. nie są wydawane decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego, jeżeli wysokość tego zobowiązania nie przekracza najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe – obecnie kwota ta wynosi 8,50 zł (art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Płatność podatku : dla osób fizycznych – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, dla pozostałych podatników – w 12 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczonego w deklaracji, do dnia 15 każdego miesiąca.

Podatek można uiszczać na ogólny numer rachunku Gminy Łukowica: 47 8804 0000 0040 0400 0589 0004, w kasie Urzędu lub u sołtysów wsi.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Formularze do pobrania osoby prawne:

Formularze do pobrania osoby fizyczne:

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Podatnikiem podatku od środków transportowych są:

 1. osoby fizyczne i osoby prawne – będąca właścicielami środków transportowych,
 2. jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej – na które środek transportu jest zarejestrowany,
 3. posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Podatkowi podlegają następujące kategorie pojazdów (ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych):

 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 2. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od  3,5 tony,
 3. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 4. autobusy.

Obowiązujące stawki podatku od środków transportowych określa uchwała nr X/61/15 z 23.11.2015 r.

Formularze do pobrania:

Informacje na temat obowiązku podatkowego oraz wypełniania deklaracji / informacji uzyskać można pod numerami telefonów: 18 330 15 28 – dla osób fizycznych, 18 330 15 29 – dla osób prawnych.