Przejdź do stopki

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Treść

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022r., poz. 1297) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r., poz.162). Na podstawie art. 9c ww. ustawy, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łukowica tworzy i prowadzi Wójt Gminy Łukowica. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łukowica jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Łukowica na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

3) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie to powinno zawierać także:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Wzór wniosku wraz z oświadczeniem dostępny jest poniżej.

Wysokość opłaty skarbowej zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.) wynosi:

a) za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 ;

b) za zmianę wpisu do rejestru, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem wynosi 25,00 ;

c) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) wynosi 17,00 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Łukowica. Numer konta: 47 8804 0000 0040 0400 0589 0004.

Informacje dodatkowe:

1. Wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łukowica.

2. W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

3. W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łukowica jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Łukowica wniosek o wykreślenie z rejestru w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

4.  Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru. W terminie 14 dni od dnia zajścia zmiany danych należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

5. Odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru, następuje, gdy:

a) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

b) w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, wykreślono firmę z rejestru działalności regulowanej w zakresie wywozu odpadów.

 

Do pobrania:

1. Rejestr działalności

2. Wniosek o wpis

3. Wniosek o wykreślenie

4. Oświadczenie

5. Rejestr udzielonych i cofniętych zezwoleń na terenie Gminy Łukowica