Przejdź do stopki

Gminna Komisja Rozwiązwania Problemów Alkoholowych

Treść

 

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowicy należy:

1. Prowadzenie postępowań w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego, w szczególności:

 • przyjęcie i rozpatrzenie wniosków,
 • prowadzenie rozmów motywująco-dyscyplinujących do samodzielnego podjęcia decyzji o leczeniu odwykowym,
 • motywowanie i kierowanie na terapię osób współuzależnionych,
 • wskazówki prawne dla rodzin, w których występuje choroba alkoholowa,
 • współpraca z policją i opieką społeczną,
 • gromadzenie informacji o osobach nadużywających alkoholu,
 • kierowanie zgromadzonych dokumentów osób nadużywających alkoholu do biegłych sądowych,
 • kierowanie wniosków do Sadu Rejonowego o zobowiązanie do leczenia.

 

Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pobierz…

 

2. Kontrola punktów sprzedających napoje alkoholowe (sklepy, gastronomia) pod względem przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2016.487 j.t.).

Kontrola odbywa się w zakresie:

 • legalności sprzedawanych napojów alkoholowych,
 • przestrzegania zakazu sprzedawania alkoholu osobom nieletnim,
 • przestrzegania zakazu sprzedawania alkoholu osobom nietrzeźwym,
 • przestrzegania zakazu sprzedawania alkoholu na kredyt i pod zastaw,
 • zgodności sprzedawanego alkoholu z posiadanym zezwoleniem,
 • przestrzegania zakazu reklamy,
 • posiadania wywieszek o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych,
 • zachowywania porządku publicznego,
 • sprzedaży alkoholu na wydzielonym stanowisku,
 • interwencji w wypadku pisemnych skarg dotyczących sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych oraz interwencji związanych z innymi nieprawidłowościami.

3. Wydawanie opinii dotyczących zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z Uchwałą nr XXXI/199/2018 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 czerwca 2018r i Uchwałą nr XXXI/198/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów napojów alkoholowych na terenie Gminy Łukowica.

4. Opracowanie corocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowicy w ramach konsultacji, przy tworzeniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza Państwa do składania proponowanych zadań do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. :

Zasady finansowania
Pobierz…

Karta zgłoszenia zadania
Pobierz…