Urząd Gminy Łukowica
 • kwiaty
 • Tęcza
 • wielkanoc2
 • 1 MAJ
Niedziela, 3 września 2023

RADA GMINY

Radni Gminy Łukowica

e-mail: gmina@lukowica.pl


 • Stanisław Bulanda
 • Jan Dyrek
 • Klaudia Ewa Janik-Wojtanowska
 • Marta Anna Król
 • Krzysztof Bugajski
 • Antoni Tadeusz Kuzar
 • Lucjan Andrzej Majka
 • Janusz Mrowca
 • Krzysztof Jan Nowak
 • Krzysztof Oleksy
 • Stanisław Roman Sewiło
 • Andrzej Sułkowski
 • Henryk Talar
 • Aneta Anna Tokarczyk
 • Jolanta Tokarczyk

UCHWAŁA Nr 11/6/18

Rady Gminy Łukowica

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Łukowica

Na podstawie art.21 ust.1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018r poz.994ze zm. ) oraz & 23ust.2, ust.3i 3a Statutu Gminy Łukowica ( tekst jednolity: Dz Urz. Woj. Małop. z 2012r poz.5929 ze zm.) Rada Gminy Łukowica uchwala co następuje:

&1.

Ustala się skład osobowy stałych Komisji Rady Gminy:

 1. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Finansowej i Komunikacji:
  1. Stanisław Sewiło – Przewodniczący
  2. Antoni Kuzar
  3. Marta Król
  4. Krzysztof Nowak
  5. Jan Dyrek
 2. Komisja Produkcji Rolnej, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska:
  1. Janusz Mrowca – Przewodniczący
  2. Krzysztof Nowak
  3. Henryk Talar
  4. Jolanta Tokarczyk
  5. Krzysztof Oleksy
 3. Komisja Oświaty, Wychowania , Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych:
  1. Lucjan Majka – Przewodniczący
  2. Stanisław Sewiło
  3. Aneta Tokarczyk
  4. Stanisław Bulanda
  5. Krzysztof Bugajski
 4. Komisja Rewizyjna:
  1. Jan Dyrek – Przewodniczący
  2. Krzysztof Oleksy
  3. Janusz Mrowca
  4. Andrzej Sułkowski
 5. Komisja Statutowa:
  1. Klaudia Janik – Wojtanowska – Przewodnicząca
  2. Henryk Talar
  3. Krzysztof Bugajski
 6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
  1. Krzysztof Bugajski – Przewodniczący
  2. Lucjan Majka
  3. Jolanta Tokarczyk
  4. Marta Król
  5. Antoni Kuzar

&2.

Na pierwszych posiedzeniach Komisji ukonstytuują się wybierając ze swego grona Zastępców Przewodniczących Komisji, ustala własne plany pracy na okres roczny, które przedłożą do zawierzenia Radzie Gminy Łukowica.

&3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.