Przejdź do stopki

PSZOK

Treść

Na terenie Gminy Łukowica funkcjonuje Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwany „PSZOK”, usytuowany na terenie zamkniętego składowiska odpadów w Świdniku, działki ewidencyjne nr 246/2 oraz 246/11.

Punkt ten świadczy usługi w każdą środę w godzinach od 1500 do 1800 oraz w drugą i czwartą sobotę każdego miesiąca w godzinach od 800 do 1100 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpady będzie można oddać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy, tel. 18 330 15 33 w celu zweryfikowania możliwości bezpłatnego przekazania odpadów do PSZOK.

 

Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK:

 • papier,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe z metali,
 •  odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 •  przeterminowane leki,
 •  chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 •  meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone w wyniku drobnego remontu wykonywanego osobiście w gospodarstwie domowym,
 •  zużyte opony,
 •  odzież i tekstylia,

 

W PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest,
 • części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 • sprzęt budowlany,
 • urządzenia przemysłowe,
 • odpady poprodukcyjne,
 • odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań),
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet),
 • butle gazowe, gaśnice
 • wata i wełna szklana,
 • padłe zwierzęta gospodarskie, domowe oraz dzikie,
 • wszelkie inne odpady, które nie stanowią odpadów o charakterze komunalnym.

 

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy Łukowica, pod numerem telefonu: (18) 330-15-21.

Regulamin PSZOK - Pobierz