Przejdź do stopki

PRACA W URZĘDZIE

Treść

R E G U L A M I N naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łukowica

Wstęp.

          Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w jednostkach administracji samorządowej Gminy Łukowica takich jak:

1)      Urząd Gminy,

2)      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

3)      Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół,

4)      Gimnazja i szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę.

Zatrudnianie w tych jednostkach organizacyjnych Gminy odbywa się w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.

           Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników w jednostkach wymienionych wyżej w pkt.1-4, na podstawie:

1)      mianowania – na stanowiskach wyszczególnionych w Statucie Gminy,

2)      umowy o pracę,

z wyłączeniem:

1)      pracowników zatrudnianych na stanowiskach w oparciu o stosunek pracy na podstawie powołania,

2)      pracowników zatrudnianych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Rozdział I.

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze.

§ 1.

1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Kierownik jednostki samorządowej Gminy, w oparciu o wniosek przekazany przez Kierownika komórki organizacyjnej lub innego pracownika o w a k u j ą c y m  stanowisku. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien być przekazany z miesięcznym wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej lub stanowiska pracy.

3. Kierownik komórki organizacyjnej zobligowany jest do przedłożenia do akceptacji Kierownikowi jednostki samorządowej Gminy projektu opisu stanowiska pracy na wakujące miejsce pracy.

W przypadku, gdy w jednostce samorządowej Gminy występują samodzielne  stanowiska pracy opis stanowiska pracy dokonuje kierownik tej jednostki.

4. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust.3 zawiera:

1)      dokładne określenie  celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego to stanowisko,

2)      określenia szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które to stanowisko zajmują,

3)      określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia,

4)      określenie  odpowiedzialności,

5)      inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

5. Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda Kierownika jednostki Samorządowej Gminy powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

6. Wzór opisu stanowiska pracy, o którym mowa w ust.4 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 Rozdział II.

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej.

§ 2.

1. Komisje Rekrutacyjną powołuje Kierownik jednostki samorządowej Gminy.

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:

1)      kierownik jednostki samorządowej Gminy lub osoba przez niego upoważniona,

2)      kierownik komórki organizacyjnej wnioskujący o zatrudnienie lub inny pracownik jednostki Samorządowej Gminy,

3)      kierownik komórki personalnej lub pracownik wykonujący zadania z zakresu spraw personalnych i kadrowych w jednostce samorządowej Gminy.

3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko

    pracy.

 

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi technicznej i utrzymania urządzeń infrastruktury komunalnej – inspektor

 

Rozdział III.

Etapy naboru.

§ 3.

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

2. Składanie dokumentów aplikacyjnych.

3. Analiza dokumentów aplikacyjnych i wymagań formalnych.

4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

5. Ocena stanu wiedzy i umiejętności kandydatów poprzez:

1)      test kwalifikacyjny

2)      rozmowę kwalifikacyjną.

6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko

     urzędnicze.

7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

8. Ogłoszenie wyników naboru.

 

Rozdział IV.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

§ 4.

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki samorządowej Gminy.

2. Możliwe jest umieszczenie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, miedzy

    innymi:

1)      prasie

2)      Powiatowym Urzędzie Pracy.

3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze powinno zawierać:

1)      nazwę i adres jednostki samorządowej Gminy,

2)      określenie stanowiska urzędniczego,

3)      określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

4)      wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

5)      wskazanie wymaganych dokumentów,

6)      określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

4. Ogłoszenie będzie znajdowało się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przynajmniej przez 14 dni kolejnych dni kalendarzowych.

5. Przykład ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział V.

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych.

§ 5.

1. Po ogłoszeniu umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej Gminy.

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys – curriculum vitae,

3)      kserokopie świadectw pracy,

4)      kserokopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6)      referencje,

7)      oryginał kwestionariusza osobowego.

3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

4. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001r o podpisie elektronicznym (Dz.U.Nr 130 poz.1450 z późn.zm.).

5. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

Rozdział VI.

Analiza dokumentów aplikacyjnych i wymogów formalnych.

§ 6.

1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.

3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

 

Rozdział VII.

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne.

§ 7.

1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

2. Lista, o której mowa w ust.1, zawiera imiona i nazwiska oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

5. Wzór listy, o której mowa w ust.1 stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział VIII.

Ocena stanu wiedzy i umiejętności kandydatów.

§ 8.

Na ocenę stanu wiedzy i umiejętności kandydatów składają się:

1)      test kwalifikacyjny,

2)      rozmowa kwalifikacyjna.

§ 9.

1. Celem tekstu kwalifikowanego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

2. Test kwalifikacyjny powinien składać się z 30 pytań tematycznie związanych z ustawą o samorządzie gminnym i kodeksem postępowania administracyjnego. Na każde pytanie  w tekście znajdują się 2 lub 3 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa, a zadaniem kandydata jest wskazanie odpowiedzi prawidłowej.

3. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na każde pytanie w tekście kandydat otrzymuje 1 punkt.

Kandydat w sumie z tekstu może otrzymać 30 punktów. Dolna granicę uzyskanych punktów z tekstu kwalifikacyjnego uprawniającą kandydata do przejścia do dalszej oceny w formie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się  na minimum 20 punktów.

§ 10.

1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

2. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:

1)      predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

2)      posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządowej Gminy, w której ubiega się o stanowisko,

3)      obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

4)      cele zawodowe kandydata.

3. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, która ustala listę pytań dla kandydatów.

4. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat otrzymuje 3 pytania. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 5.

Rozdział IX.

Ogłoszenie wyników.

§ 11.

1. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w ocenie końcowej uzyskał najwyższa liczbę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności lub tymczasowo oświadczenie o niekaralności złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań   oraz zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku.

 

Rozdział X.

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy.

§ 12.

1. Po zakończeniu procedury naboru Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej sporządza

    protokół.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1)      określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

2)      informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie danego wyboru.

3. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział XI.

Informacja o wynikach naboru.

§ 13.

1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust.1 zawiera:

1)      nazwę i adres jednostki,

2)      określenie stanowiska urzędniczego,

3)      imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,

4)      uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń prze okres co najmniej 3 miesięcy.

4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust.1,2 i 3 stosuje się odpowiednio.

5. Wzór informacji o wynikach naboru stanowi załącznik Nr 6 i 6a do niniejszego Regulaminu.

Rozdział XII.

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

§ 14.

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się  do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcja kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.