Przejdź do stopki

STUDIUM

Treść

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica

Rada Gminy Łukowica podczas XXXII Sesji Rady Gminy Łukowica uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica.

Studium Gminy Łukowica dostępne jest na Biuletynie Informacji Publicznej.

Studium Gminy Łukowica dostępne na portalu mapowym : https://www.lukowica.empzp.pl

 

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowica

 

Wójt Gminy Łukowica informuje, o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

W dniach 27 czerwca 2022 r. do 25 lipca 2022 r. w budynku byłego gimnazjum w Łukowicy (34-606 Łukowica 293)
w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. 900-1500
czwartek w godz. 1100-1700

Projekt Studium dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

 

Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi można składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Łukowica, 34-606 Łukowica 334 lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres gmina@lukowica.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia 2022 r.

Formularz uwag

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko) odbędzie się 12 lipca 2022 r. o godz. 1600 w budynku obory podworskiej w Łukowicy (34-606 Łukowica 566).

Informacje w powyższej sprawie można także uzyskać pod numerem telefonu 18 330 15 34

 

 

Sporządzanie NOWEGO STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowica

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium i prognozy oddziaływania na środowisko w formie:

 • papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Łukowica: 34-606 Łukowica 334,

 • elektronicznej,

 • skanu podpisanego wniosku (z załącznikami) na adres poczty elektronicznej studium@lukowica.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2021 roku.

Informacje w powyższej sprawie można także uzyskać pod numerem telefonu 18 330 15 34

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Łukowica

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę oraz adres wnioskodawcy,

 • przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (obręb i nr działki/działek ewidencyjnych).

Prosimy o dołączenie do wniosku kopii aktualnej mapy zasadniczej, na której zaznaczony będzie obszar terenu objętego wnioskiem.

Wniosek o zmianę ustaleń w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – wersja pdf

 

Czym jest studium?

 • studium określa politykę przestrzenną gminy oraz kierunki zagospodarowania terenu,

 • sporządza się je dla całej gminy w skali 1:10 000 –czyli przeciętny dom na rysunku studium ma wielkość 1 milimetra,

 • zmiana kierunku przeznaczenia terenu w studium jeszcze nie daje bezpośrednio podstawy do dokonania np. zabudowy,

 • konieczna jest zmiana przeznaczenia terenu w planie miejscowym, ale zmiana ta może nastąpić tyko pod warunkiem, że będzie zgodna ze studium.

Co ustala się w studium?

W studium określa się m.in. :

 • kierunki zagospodarowania terenów –określa się, czy tereny mają mieć funkcję mieszkaniową, zagrodową, letniskową, turystyczną, usługową, produkcyjną, rolniczą lub inną. Niektórych funkcji nie można łączyć na jednym terenie–np. nie można wyznaczać nowych terenów z jednoczesnym dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,

 • podstawowe parametry zabudowy takie jak: wysokość, powierzchnia biologicznie czynna,

 • kierunki rozwoju komunikacji -układ dróg publicznych,

 • kierunki rozwoju infrastruktury technicznej,

 • zasady ochrony środowiska i zabytków,

 • inwestycje celu publicznego.

 

Kliknij i zobacz pełną informację na temat sporządzanie NOWEGO STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowica w postaci dokumentu PDF - Pobierz

Kliknij i zobacz pełną informację na temat sporządzanie NOWEGO STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowica w postaci prezentacji Power Point- Pobierz

 


Wniosek o zmianę ustaleń w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – wersja pdf - Pobierz

Wniosek o zmianę ustaleń w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – wersja jpg - Pobierz

 


Obwieszczenie i Ogłoszenie Wójta Gminy Łukowica o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowica – 14.06.2022