Przejdź do stopki

Fundusze dla przedsiębiorców 2007-2013

Treść

Fundusze dla przedsiębiorców 2007-2013

Prawie w każdym programie operacyjnym, jaki będzie realizowany w kolejnym okresie programowania, przedsiębiorcy znajdą ofertę dla siebie – powiedziała minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka  podczas XII Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbyło się 6 - 7 grudnia br. w Warszawie. 

Grażyna Gęsicka wystąpiła z prezentacją nt. funduszy strukturalnych skierowanych do małych i średnich przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2007 – 2013. Przypomniała na wstępie, iż  w wyniku indeksacji cen z 2004 r. na ceny bieżące, kwota środków wspólnotowych na realizację polityki spójności w perspektywie finansowej 2007 - 2013 zwiększyła się z 59,5 mld euro do 67,3 mld euro.

Głównym programem skierowanym do przedsiębiorców w nowym okresie programowania będzie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Na jego realizację przewidziano kwotę 8,3 mld euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach PO IG wspierane będą projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. – 40 proc. środków w ramach PO Innowacyjna Gospodarka jest przeznaczone na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców,  11 proc. trafi do instytucji otoczenia biznesu, 20 proc. do sfery B+R (Badania i Rozwój). Ponadto w programie są też środki na informatyzację administracji na rzecz przedsiębiorstw – poinformowała minister. Grażyna Gęsicka podkreślała, że aż 97 proc. wydatków zaplanowanych w PO IG będzie przeznaczone na cele związane z realizacją Strategii Lizbońskiej.

- W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki blisko 25 proc. środków przeznaczonych będzie na szeroko rozumianą przedsiębiorczość – powiedziała Grażyna Gęsicka. W ramach PO KL wsparciem objęte zostaną obszary związane m.in. z zatrudnieniem, edukacją, rozwojem potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw.

- W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko przewidujemy wsparcie przedsięwzięć dostosowujących przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. Ponadto, przedsiębiorcy będą także beneficjentami priorytetów związanych z energetyką - powiedziała Grażyna Gęsicka. Dodała, że projekty z zakresu energetyki w ramach PO IiŚ będą realizowane przez duże przedsiębiorstwa, które jednak przy ich realizacji będą w wielu przypadkach współpracowały z mniejszymi firmami. Ponadto wiele firm będzie miało szansę włączyć się w realizację dużych projektów infrastrukturalnych jako wykonawcy. Skala inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych, jakie będą realizowane w najbliższych latach w ramach PO IiŚ, jest ogromna. 

- Istotnym źródłem wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw będzie 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, na które przeznaczamy 16 mld euro – powiedziała Grażyna Gęsicka. W ramach RPO zaprojektowano m.in. następujące działania: bezpośrednie wsparcie finansowe na inwestycje przedsiębiorstw, wsparcie powstawania nowych firm, wsparcie udziału w targach, wystawach oraz misjach krajowych i zagranicznych, a także wsparcie instytucji otoczenia biznesu.

Grażyna Gęsicka przypomniała, iż zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 40 proc. środków w ramach RPO powinno być przeznaczone na sferę produkcyjną (m.in. bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw + instytucje otoczenia biznesu). – Jednak w projektach RPO zarządy województw alokowały na sferę produkcyjną średnio ok. 25 proc środków – poinformowała minister. Podziękowała przy okazji wszystkim organizacjom przedsiębiorców, którzy zaangażowali się w przekonywanie zarządów do podnoszenia alokacji na cele działania związane z przedsiębiorczością.

W latach 2007 – 2013 przedsiębiorcy będą także beneficjentami Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, którego celem jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego 5 województw ściany wschodniej. W ramach Priorytetu I – Nowoczesna gospodarka współfinansowane będą m.in. budowa i uruchomienie parków przemysłowych, parków technologicznych, przygotowanie obszarów produkcyjnych oraz strefy nowoczesnych usług i produkcji, wspieranie sieci współpracy dotyczącej innowacyjnej działalności gospodarczej (np. identyfikacja i rozwój klastrów). 

XII Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbyło się 6 – 7 grudnia br. w Warszawie. Organizatorem była Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tematem przewodnim forum było: „Innowacyjność, Rozwój, Finanse (Fundusze Strukturalne dla MSP, 2007 – 2013)".

źródło: www.mrr.gov.pl