Przejdź do stopki

Gospodarka

Treść

Gmina Łukowica położona jest w południowo-wschodniej części powiatu limanowskiego, zajmuje 7.3% obszaru całego powiatu i 0.5% powierzchni woj. małopolskiego. Posiada dość dobrze rozwiniętą sieć dróg w łącznej długości 43 km. Dobrze rozwinięta sieć dróg gminnych -osiedlowych i rolniczych w znacznym stopniu pokryta jest nawierzchnią bitumiczną (ok. 50%) co znacznie ułatwia życie społeczności Gminy. Dużą część Gminy stanowią wodociągi indywidualne, użytkowane wspólnie przez kilku mieszkańców. Wiele gospodarstw korzysta także ze studni indywidualnych. Funkcjonują 2 oczyszczalnie ścieków: w Łukowicy z kolektorem o długości ok. 5 km oraz w Świdniku z kolektorem ok 2.7 km. Podandto wybudowanych jest 5 oczyszczalni korzeniowych indywidualnych. Najpilniejszym zadaniem w najbliższej przyszłości jest budowa kolektora sanitarnego w Świdniku. Na terenie Gminy brak jest sieci gazowej. Pracują natomiast kotłownie olejowe prawie we wszystkich budynkach użyteczności publicznej. Większość mieszkańców Gminy utrzymuje się z pracy w rolnictwie. Gmina jest typowo rolniczą, z pewną przewagą upraw sadowniczych ( sady jabłoniowe ) we wsiach: Łukowica, Jadamwola, Jastrzębie. Struktura użytkowania gruntów jest następująca :
 • użytki rolne ogółem - 4577 ha
 • w tym : grunty rolne- 2336 ha
 • sady - 663 ha
 • łąki i pastwiska - 1578 ha
 • lasy - 1703 ha
 • pozostałe grunty - 637 ha

Do ewidencji podmiotów gospodarczych przyjęto 524 podmioty. działalność podjęta przez przedsiębiorców ukierunkowana jest w różnych dziedzinach. Wiodącą branżą są usługi budowlane i remontowe. Dobrze rozwiniętą jest sieć placówek handlowych tj. sklepy spożywcze i przemysłowe. Znajduje się tu również zakład przetwórczy owoców i warzyw. Pozostałe branże działalności gospodarczej to: usługi w zakresie tartatcznictwa, blacharstwa i lakiernictwa samochodowego, RTV, szklarstwa, malarstwa, stolarstwa, itp. Nie występują na terenie gminy podmioty gospodarzcze z udziałem kapitału zagranicznego. Na terenie Gminy działają SRS "Pszczółka" posiadająca piekarnię, bank Spółdzielczy, Urzędy Poczty w Łukowicy i Przyszowej, Apteka prywatna "Farmacja" w Łukowicy i Przyszowej, Firmy Handlowo-usługowe "SAD_GAZ", "Sonex". Generalnie na obszarze Gminy rozwija się głównie działalność produkcyjno-usługowa o charakterze rzemieślniczym. podmioty tej działalności są niewielkie, dominują firmy jedno osobowe lub składające się z niewielkiej liczby pracowników, spółki cywilne.

Misja Gminy i cele strategiczne:

Gmina Łukowica - zasobna i czysta ekologicznie dzięki rozwojowi z zachowaniem równowagi w przyrodzie, rolnictwa specjalistycznego, w tym szczególnie sadownictwa oraz agroturystyki i drobnej wytwórczości, które zapewnią jej mieszkańcom miejsca pracy, warunki do edukacji oraz zdrowego i dostatniego życia.

 • Tworzenie nowych miejsc pracy głównie poprzez promocję przedsiębiorczości i aktywnych postaw społecznych.
 • Ochrona środowiska - środowiska - rozbudowa infrastruktury w zakresie ochrony środowiska i edukacja ekologiczna społeczności Gminy.
 • Restrukturyzacja rolnictwa; rozwój rolnictwa specjalistycznego, w tym szczególnie sadownictwa i produkcji metodami ekologicznymi.
 • Rozwój agroturystyki i infrastruktury sportowo-turystycznej.
 • Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz pozostałej, obok ochrony środowiska, infrastruktury technicznej.
 • Rozwój infrastruktury społecznej, w tym szczególnie oświaty z dostosowaniem kierunków kształcenia do potrzeb lokalnych