Urząd Gminy Łukowica
 • kwiaty
 • Tęcza
 • wielkanoc2
 • 1 MAJ
Poniedziałek, 20 listopada 2017

Dofinansowanie kosztów kształcenia

 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

1.Dofinansowanie dotyczy:

Pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami, zamieszkałymi w Gminie Łukowica umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego i którzy złożyli wnioski, o refundację wraz innymi dokumentami w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego egzaminu, lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

2.Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o dofinansowanie,

 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne pracodawcy, lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy, albo osoby zatrudnionej u pracodawcy (w tym przypadku zaświadczenie o zatrudnieniu) – wymagane do przygotowania zawodowego młodocianych a określone w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626),

 • Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

 • Dyplom, świadectwo, zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki zawodu, lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu, zgodnie z odrębnymi przepisami,

 • Zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc  oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

 • Formularz informacji przedstawianych  przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

 • Kopie wszystkich w/w dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem na każdej stronie.  

  3.Termin załatwienia sprawy:
 • Do 1 miesiąca, w przypadku gdy Gmina Łukowica posiada środki przekazane z budżetu Wojewody Małopolskiego na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 • W przypadku, gdy środków, o których mowa w pkt 1 nie ma w budżecie Gminy do 1 miesiąca od ich pozyskania.

4. Miejsce składania dokumentów: Pocztą lub osobiście na adres: Urząd Gminy w Łukowicy 34-606  Łukowica 334 lub w Zespole Obsługi Edukacji w Łukowicy,34-606 Łukowica 285 od poniedziałku do piątku w godzinach  od  7.30  do  15.30

5. Podstawa prawna: art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.)

6. Formularze/ Wnioski do pobrania:

1. Wniosek do Wójta. Gminy Łukowica o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

3. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza