Urząd Gminy Łukowica
 • kwiaty
 • Tęcza
 • wielkanoc2
 • 1 MAJ
Niedziela, 31 lipca 2016

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowicy należy:

 

1. Prowadzenie postępowań w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego, w szczególności:

 • przyjęcie i rozpatrzenie wniosków,

 • prowadzenie rozmów motywująco-dyscyplinujących do samodzielnego podjęcia decyzji o leczeniu odwykowym,

 • motywowanie i kierowanie na terapię osób współuzależnionych,

 • wskazówki prawne dla rodzin, w których występuje choroba alkoholowa,

 • współpraca z policją i opieką społeczną,

 • gromadzenie informacji o osobach nadużywających alkoholu,

 • kierowanie zgromadzonych dokumentów osób nadużywających alkoholu do biegłych sądowych,

 • kierowanie wniosków do Sadu Rejonowego o zobowiązanie do leczenia.

Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

2. Kontrola punktów sprzedających napoje alkoholowe (sklepy, gastronomia) pod względem przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2018.2137 ze zm.).

 

Kontrola odbywa się w zakresie:

 

 • legalności sprzedawanych napojów alkoholowych,

 • przestrzegania zakazu sprzedawania alkoholu osobom nieletnim,

 • przestrzegania zakazu sprzedawania alkoholu osobom nietrzeźwym,

 • przestrzegania zakazu sprzedawania alkoholu na kredyt i pod zastaw,

 • zgodności sprzedawanego alkoholu z posiadanym zezwoleniem,

 • przestrzegania zakazu reklamy,

 • posiadania wywieszek o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych,

 • zachowywania porządku publicznego,

 • sprzedaży alkoholu na wydzielonym stanowisku,

 • interwencji w wypadku pisemnych skarg dotyczących sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych oraz interwencji związanych z innymi nieprawidłowościami.

 

3. Wydawanie opinii dotyczących zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z Uchwałą nr XXXI/199/2018 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 czerwca 2018r i Uchwałą nr XXXI/198/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów napojów alkoholowych na terenie Gminy Łukowica.

4. Opracowanie corocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowicy w ramach konsultacji, przy tworzeniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza Państwa do składania proponowanych zadań do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. :

Zasady finansowania

Karta zgłoszenia zadania