Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Niedziela, 19 czerwca 2016

Likwidacja firmy

WYKREŚLENIE WPISU Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.

Wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG można złożyć:

1.On-line – jeśli twój wpis został już przeniesiony do CEIDG, przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.

2. W urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym przez notariusza).

Istnieje możliwość wypełnienia wniosku o wykreślenie wpisu w formie elektronicznej (tryb anonimowy) w CEIDG ( nie trzeba posiadać podpisu kwalifikowanego ani profilu zaufanego)

Tryb anonimowy wymaga jednak wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to:

1) gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
2) gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku a następnie przekształca wniosek, na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Zgłoszenie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca składa na druku CIDG-1 i w rubryce 01 zaznacza pole nr 5 Następnie wypełnia na ww. druku rubryki i pola: 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.13, 0.6 (tylko w zakresie nazwy firmy), 0,7, 13.1.2, 16 oraz 17.
Wniosek CEIDG-1 należy wypełnić komputerowo lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRR-MM-DD (standard ISO 8601). Osoba fizyczna składa wniosek CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rozwoju. Proces weryfikacji wniosku odbywa się za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego (link) lub profilu zaufanego(link). Wniosek o zaprzestanie wykonywania działalności do CEIDG może być także złożony przez przedsiębiorcę w dowolnym urzędzie gminy w Polsce - osobiście albo może być wysłany listem poleconym. Wniosek przesłany listem poleconym winien być poświadczony przez notariusza. W Urzędzie Gminy Łukowica wniosek składa się w pokoju nr 2 (KASA)

Więcej informacji dot. wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG znajduje się na stronie CEIDG

 

UWAGA! 

Złożenie wniosku o wykreślenie wpisu w CEIDG przez przedsiębiorcę, który opłaca składki na ubezpieczenia w ZUS na preferencyjnych warunkach spowoduje, iż przedsiębiorca utraci prawo do tego udogodnienia. Aby zachować możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków należy zawiesić działalność gospodarczą.

 Kliknij i pobierz formularz CEIDG1