Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 18 lipca 2016

Zmiana wpisu

Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych można złożyć:

1. On-line – przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.

2. W urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym, (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym  przez notariusza).

Jeśli wniosek o wpis informacji o zmianie wpisu będzie niepoprawny to:

1. Gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku.
2. Gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Istnieje możliwość wypełnienia wniosku o zmianie wpisu oraz innych danych w formie elektronicznej (tryb anonimowy) w CEIDG - ( nie trzeba posiadać podpisu kwalifikowanego ani profilu zaufanego).

Tryb anonimowy wymaga jednak wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.

 

Wniosek o zmianę wpisu należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zmiany danych powstałych po dniu dokonania wpisu do CEIDG.

Zgłoszenie zmiany wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca składa na druku CIDG- w rubryce 01 zaznacza pole nr 2, należy podać datę powstania zmiany.

Każdy wniosek o zmianę danych powinien mieć wypełnione przynajmniej następujące pola: 01.2, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.13, 03.15, 07, 13.1.2. 17.

W przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami (UE, EOG) w rozumieniu art. 13 ust. 1 ust UoSDG dodatkowo wypełnia się rubryki 03.1, 03.

Rolnik (domownik rolnika), który zamierza kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników po wznowieniu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej odpowiednio wypełnia rubrykę 13.

Zmiany danych w rubrykach 03, 04, 05, 07, 08, 09, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 oraz innych polach zawierających dane adresowe dokonuje się poprzez zaznaczenie znakiem „x" kwadratu przy nazwie rubryki/pola i podanie nowego brzmienia całej rubryki/pola.


W przypadku zgłaszania pozostałych zmian, należy zaznaczyć kwadrat przy nazwie rubryki i pola objętego zmianą oraz podać nowe brzmienie zmienianej danej.
Zmiany w zakresie rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej (PKD2007):

  • przeważający rodzaj działalności gospodarczej (pole 06.3.1, 11.8.1 i analogiczne) nie może być wykreślony. Może być tylko zastąpiony innym (kwadrat zmiany przy nazwie pola);

  • pozostałe kody można zmieniać poprzez dopisywanie nowych albo wykreślanie już zbędnych. Podanie, jako zmiana, kodu niewpisanego dotychczas w CEIDG oznacza zmianę polegającą na dopisaniu nowego kodu. W przypadku zamiaru wykreślenia kodu już wpisanego w CEIDG, należy zaznaczyć zmianę, podać wykreślany kod i zaznaczyć kwadrat „wykreślenie".

Kolejność podawania nowych/wykreślanych/zmienianych kodów PKD nie ma znaczenia.

Dane dot. spółek cywilnych:

Zgłoszeń dotyczących uprzednio zawartych umów spółki/spółek cywilnych, wspólnicy dokonują na wniosku o zmianę wpisu. W każdym przypadku przy wypełnianiu rubryki 26 należy zaznaczyć pole (01.2) oznaczające zmianę wpisu.

W przypadku przystąpienia do spółki cywilnej należy (po uzyskaniu REGON i NIP spółki) wypełnić pola: 26.1 oraz 26.2.

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności w spółce należy wypełnić pola: 26.1, 26.2 oraz 26.3.

W przypadku wznowienia wykonywania działalności w spółce należy wypełnić pola: 26.1, 26.2 oraz 26.4.

W przypadku wystąpienia ze spółki należy wypełnić pola: 26.1, 26.2 oraz zaznaczyć kwadrat przy polu „Wykreślenie informacji o spółce cywilnej z wpisu w CEIDG”.

Kliknij i pobierz formularz CEIDG1