Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Czwartek, 21 lipca 2016

Wznowienie firmy

Data rozpoczęcia wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku

1. On-line – przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia,

2. W urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym, (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym  przez notariusza).

Istnieje możliwość wypełnienia wniosku o wznowienie działalności gospodarczej w formie elektronicznej (tryb anonimowy) w CEIDG - ( nie trzeba posiadać podpisu kwalifikowanego ani profilu zaufanego)

Tryb anonimowy wymaga jednak wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.

Jeśli wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej będzie niepoprawny to:


1. Gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
2. Gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Poradnik Wznawiam prowadzenie działalności gospodarczej

Zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca składa na druku CEIDG-1. i w rubryce 01 zaznacza pole nr 4 Następnie wypełnia na ww. druku rubryki i pola: 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.13, 03.14, 03.15, 04.,05 (jeżeli jest inny niż w rubryce 04.), 06 (tylko w zakresie nazwy firmy) ,07., 12.1, 12.2 ( o ile dotyczy) 13.1.2., 15., 17.

Cudzoziemcy nie będącymi obywatelami (UE, EOG) w rozumieniu art. 13 ust. 1 UoSDG dodatkowo wypełniają rubryki 03.1 (Jestem cudzoziemcem o którym mowa…), 03.2 (Dane dokumentu potwierdzającego status cudzoziemca).

Dodatkowo rolnik (domownik rolnika), który zamierza kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników po wznowieniu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej odpowiednio wypełnia rubrykę 13.

Wniosek CEIDG-1 należy wypełnić komputerowo, lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRR-MM-DD (standard ISO 8601). Osoba fizyczna składa wniosek CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rozwoju. Proces weryfikacji wniosku odbywa się za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego (link do podpisu elektronicznego) lub profilu zaufanego (link do profilu zaufanego). Wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności do CEIDG może być także złożony przez przedsiębiorcę w dowolnym urzędzie gminy w Polsce - osobiście albo może być wysłany listem poleconym. Wniosek przesłany listem poleconym winien być poświadczony przez notariusza. W Urzędzie Gminy Łukowica wniosek składa się w pokoju nr 2 (KASA).

Więcej informacji dot. wznowienia działalności gospodarczej znajduje się na stronie CEIDG


Kliknij i pobierz formularz CEIDG1

UWAGA!

Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie działalności gospodarczej jest zobowiązany dokonać zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Niezgłoszenie wznowienia działalności - przed upływem 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej - skutkuje wykreśleniem wpisu (dotyczącego przedsiębiorcy, który zawiesił działalność) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.