Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Środa, 15 czerwca 2016

Zawieszenie firmy

Zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca niezatrudniający pracowników.

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej można złożyć:

1. On-line – przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.

2. W urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym, (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym  przez notariusza).

Istnieje możliwość wypełnienia wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej w formie elektronicznej (tryb anonimowy) w CEIDG - ( nie trzeba posiadać podpisu kwalifikowanego ani profilu zaufanego)

Tryb anonimowy wymaga jednak wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy


Jeśli wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej będzie niepoprawny to:

1. Gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku.
2. Gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

 

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.


Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.


Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Z uprawnienia tego przedsiębiorca może korzystać jednorazowo w całości lub w nie więcej niż w 4 częściach. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca składa na druku CEIDG-1. i w rubryce 01 zaznacza pole nr 3 Następnie wypełnia na ww. druku rubryki i pola: 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.13, 04.,05 (jeżeli jest inny niż w rubryce 04.), 06 (tylko w zakresie nazwy firmy) ,07., 13.1.2., 14., 17.

Wniosek CEIDG-1 należy wypełnić komputerowo, lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRR-MM-DD (standard ISO 8601). Osoba fizyczna składa wniosek CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rozwoju. Proces weryfikacji wniosku odbywa się za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności do CEIDG może być także złożony przez przedsiębiorcę w dowolnym urzędzie gminy w Polsce - osobiście albo może być wysłany listem poleconym. Wniosek przesłany listem poleconym winien być poświadczony przez notariusza. W Urzędzie Gminy Łukowica wniosek składa się w pokoju nr 2 (KASA).

Więcej informacji dot. zawieszenia działalności gospodarczej znajduje się na stronie CEIDG.

UWAGA!

Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

Zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej mogą ci przedsiębiorcy, którzy NIE ZATRUDNIAJĄ PRACOWNIKÓW.

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie działalności gospodarczej jest zobowiązany dokonać zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Niezgłoszenie wznowienia działalności - przed upływem 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej - skutkuje wykreśleniem wpisu (dotyczącego przedsiębiorcy, który zawiesił działalność) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kliknij i pobierz formularz CEIDG1