Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Czwartek, 21 lipca 2016

Otwieranie firmy

Zakładając działalność gospodarczą należy podjąć decyzję czy firma prowadzona będzie jako spółka czy jednoosobowa działalność.

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat!

Zarejestrować działalność może każda osoba fizyczna (pełnoletnia), zamieszkująca na terenie RP lub osoba zagraniczna. W przypadku spółki cywilnej każdy ze wspólników powinien uzyskać wpis na swoje imię i nazwisko, a następnie zawrzeć umowę spółki cywilnej.

Przy wypełnianiu wniosku o wpis do CEIDG potrzebne będą kody zawarte w PKD (Polska Klasyfikacja Działalności – spis czynności jakie może wykonywać przedsiębiorca.

Przy zakładaniu firmy przedsiębiorca powinien zdecydować o nazwie swojej firmy. Musi ona zawierać Imię i Nazwisko przedsiębiorcy.

Kolejną ważną rzeczą jest podanie siedziby firmy. Siedzibą firmy może być lokal własny, wynajęty lub użyczony, należy jednak posiadać tytuł prawny do takiego lokalu w postaci aktu własności, umowy najmu lub użyczenia.

Istotną decyzją jest wybór formy opodatkowania, która wpływa na wysokość płaconego podatku ale również na rodzaj oraz zakres prowadzonych ewidencji księgowych.
Istnieją cztery formy opodatkowania, z których należy wybrać jedną:

1. Zryczałtowane formy opodatkowania:

  • karta podatkowa
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

2. Zasady ogólne:

  • skala podatkowa 18%, 32%
  • jednolita 19% stawka podatku

Więcej na ten temat można się dowiedzieć TUTAJ 

Po wybranej formie opodatkowania należy wskazać czy księgowością firmy zajmie się biuro księgowe czy będzie prowadzona samodzielnie przez przedsiębiorcę.

W wypełnionym wniosku należy podać datę rozpoczęcia działalności (od tego momentu ZUS zaczyna naliczać składki).

 

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Rozwoju.

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

OGÓLNE ZASADY PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:

1. On-line – przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia,

2. W urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym przez notariusza).

Istnieje możliwość wypełnienia wniosku o wpis do CEIDG w formie elektronicznej (tryb anonimowy) w CEIDG - ( nie trzeba posiadać podpisu kwalifikowanego ani profilu zaufanego)

Tryb anonimowy wymaga jednak wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to:

1. Gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
2. Gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku a następnie przekształca wniosek, na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

 

Rubryki i pola podlegające wpisowi do CEIDG, zostały określone w art. 25 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz art.43 ust.4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

· firma przedsiębiorcy, nazwa skrócona oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada; data urodzenia przedsiębiorcy;

· numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;

· numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;

· informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;

· oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;

· adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy, numer telefonu, numer faxu oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG, o ile nie sprzeciwił się ich udostępnianiu.

· data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;

· określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

· informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;

· numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek (zgłoszenia dokonuje się na wniosku o zmianę wpisu po zarejestrowaniu spółki w GUS i US);

Należy wypełnić zgodnie ze stanem rzeczywistym obowiązkowo następujące rubryki i pola: 01.1, 03.1, 03.2a, 03.2b, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.10, 03.11, 03.12, 03.13, 03.14, 03.15, 04, 05(jeśli jest inny niż w rubryce 04) 06, 06.1,06.02,06.3,07., 08., 10.1(jeżeli jest inny niż podany w rubryce 04), 12: (Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS) Dotyczy jedynie składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o datę od kiedy zaczyna się rzeczywiste prowadzenie działalności. Więcej informacji w poradniku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przedsiębiorcy niezatrudniający innych osób, ubezpieczeni za granicą w jednym z niżej wymienionych państw, zaznaczają rubrykę 12.2. Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie w innym państwie jest wydane przez właściwą instytucję tego państwa zaświadczenie. Przy nazwach państwa, w nawiasach, wskazano symbol właściwego zaświadczenia:

· państwa członkowskie Unii Europejskiej (A1),

· Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Szwajcaria (A1),

· Macedonia (RM/PL 101),

· Kanada (CPT161),

· Stany Zjednoczone Ameryki (USA/PL 1),

· Korea Południowa (KR-PL 1).

W przypadku, gdy przedsiębiorca jest ubezpieczony za granicą w państwie innym niż wymienione wyżej, powinien wypełnić rubrykę 12.1 (ZUS). Natomiast później we właściwej jednostce ZUS okazać wypełnione zaświadczenie

"A1". wskazujące na jego ubezpieczenie w innym kraju – jedynie zaświadczenie jest podstawą aby nie rejestrować się w ZUS jako płatnik.

Więcej na temat ubezpieczeń społecznych w przypadkach transgranicznego prowadzenia działalności gospodarczej, w poradniku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

13: (Dane dla potrzeb KRUS) Dotyczy jedynie rolników (domowników rolników), którzy zamierzają podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub już podlegają temu ubezpieczeniu przy równoczesnym prowadzeniu takiej działalności. Rubrykę tę wypełnia rolnik (domownik rolnika), który:

1. Podejmując prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej spełnia równocześnie poniższe warunki:

a) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata,

b) nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym,

c) nie jest równocześnie pracownikiem, nie pozostaje w stosunku służbowym, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

d) w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w ubiegłym roku podatkowym należny podatek z tej działalności nie przekroczył ustawowo ustalonej rocznej kwoty granicznej, - 17.1., 18., 19., 20., 26., 27. W razie potrzeby należy wypełnić również odpowiednie rubryki i pola w pozostałych częściach wniosku.

 

Wniosek o wpis przedsiębiorcy do CEIDG może być także złożony przez przedsiębiorcę w dowolnym urzędzie gminy w Polsce - osobiście albo może być wysłany listem poleconym. Wniosek przesłany listem poleconym winien być poświadczony przez notariusza. W Urzędzie Gminy Łukowica wniosek składa się w pokoju nr 2 (KASA)

 

Do wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, przedsiębiorca może dołączyć (w miarę potrzeb) druk CEIDG-RB (Informacja o rachunkach bankowych), druk CEIDG-MW (dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej) oraz druk CEIDG-RD (służący do podania więcej niż 10 symboli cyfrowych PKD) oraz druk CEIDG-PN (Udzielone Pełnomocnictwa). Wniosek CEIDG-1 służy także do aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.