Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Środa, 18 maja 2016

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Szanowni Państwo,

W celu dostosowania obowiązującego na terenie gminy Łukowica prawa miejscowego w zakresie utrzymania czystości i porządku do aktualnych przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), Rada Gminy Łukowica Uchwałą Nr III/12/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. wprowadziła w życie z dniem 21 lutego 2019 r. nowy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukowica”, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 1027, który zastąpił dokument z 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku zawiera szereg przepisów, postanowień, unormowań i obowiązków, których stosowanie na co dzień ma przyczynić się do znacznej poprawy stanu czystości i estetyki nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, dróg i placów oraz miejsc publicznych, a także zapobiegać będzie degradacji środowiska naturalnego.

Liczymy na to, że Państwo przy różnych okazjach, treść Regulaminu będą upowszechniać wśród najbliższego otoczenia: rodziny, przyjaciół, sąsiadów, aby jego stosowanie w życiu codziennym stało się powszechne.
           

ZOBACZ REGULAMIN