Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Środa, 11 lutego 2015

INFORMACJE

Urząd Gminy w Łukowicy zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łukowica, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Łukowica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1. Nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o

Siedziba i adres: 34-451 Tylmanowa os. Rzeka 133

2. Nazwa: FCC Polska Polska Sp. z o. o.

Siedziba i adres: 41-800 Zabrze, ul. Lecha 10

3. Nazwa: Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP s.c.

Siedziba i adres: 33-300 Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 3

4. Nazwa: SUEZ MAŁOPOLSKA SP. z o. o.

Siedziba i adres: 30-731 Kraków, ul. Kosiarzy 5A

Oddział Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II 37

5. Nazwa: REMONDIS Kraków Sp. z o.o.

Siedziba i adres: 30-740 Kraków, ul. Półłanki 64

6. Nazwa: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Siedziba i adres: 34-600 Limanowa, ul. Rzeczna 7

7. Nazwa: NOVA Sp. z o.o.

Siedziba i adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 14


Od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych realizowany był na podstawie zawartej umowy dla zadania pn.: „Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Łukowica poprzez odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych”. Umowa ta została zawarta w 28 grudnia 2018 r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w rezultacie którego została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o., Os. Rzeka  133, 33-451 Tylmanowa.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierajace odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązane był do przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla małopolskiego regionu, zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022” ze zm. W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych uniemożliwiającej przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zielonych od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, odpady te należało przekazywać do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Odebrane od właścicieli nieruchomości, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne przekazywane były do następujących regionalnych instalacji:

  • mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych os. Rzeka 419,34-451 Tylmanowa
  • mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, Ujajskiego 341, 34-400  Myślenice.

Odpady ulegające biodegradacji odebrane od właścicieli nieruchomości przekazywane były do instalacji przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów:

  • Kompostownia IB Odpady sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 115 , 34-400 Nowy Targ.

W regionalnej instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Tylmanowej, oś Rzeka 419 ze strumienia odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, odebranych z terenu Gminy Łukowica wydzielono między innymi odpad o kodzie 19 05 99 - pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, które zostały poddane procesowi składowania D5 - Składowisko odpadów „Za rzeką Biała” JRCh,ul. Czysta, 33-101 Tarnów. Natomiast w regionalnej instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Myślenicach ze strumienia odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 odebranych z terenu Gminy Łukowica wydzielono między innymi odpady o kodzie: 190599 oraz 191212 poddane procesowi składowania D5 - Składowisko odpadów Myślenice, Ujajskiego 341, 34-400 Myślenice.

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

*zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji gmina w 2018 r. mogła przekazać do składowania 40% odpadów komunalnych w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Gmina w 2018 r. nie przekazała do składowania żadnych odpadów ulegających biodegradacji, czyli poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2018 został osiągnięty

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  odebranych z obszaru gminy:

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

Informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z  gospodarstw domowych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych mieszkańcy mogą oddawać:

  • przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne z terenu Gminy Łukowica – tj. Przedsiębiorstwo Usług  Komunalnych „Empol” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, wg ustalonego harmonogramu,
  • zbierającemu zużyty sprzęt zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466, ze zm.) o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany np. - do sklepu przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju w stosunku 1: 1 np. telewizor za telewizor.
  • podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.