Urząd Gminy Łukowica
  • 1 MAJ
Środa, 11 lutego 2015

INFORMACJE

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łukowica:

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„Empol” Sp. z o. o.

34-451 Tylmanowa

os. Rzeka 133, tel. 182625095

 

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów (RIPOK) Tylmanowa

os. Rzeka 419,  34-451 Tylmanowa

Zakład Zagospodarowania Odpadów Młyny

Młyny 111 A, 37-552 Młyny

Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO)

ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice

 

Podmioty wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Łukowica

 

1. Nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o

Siedziba i adres: 34-451Tylmanowa os. Rzeka 133

 

2. Nazwa: A.S.A Eko Polska Sp. z o. o. w Zabrzu

Siedziba i adres: 41-800 Zabrze, ul. Lecha 10

 

3. Nazwa: Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP s.c.

Siedziba i adres: 33-300 Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 3

 

4. Nazwa: SUEZ MAŁOPOLSKA SP. Z O. O.

Siedziba i adres: 30-731 Kraków, ul. Kosiarzy 5A

Oddział Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II 37

 

5. Nazwa: REMONDIS Kraków Sp. z o.o

Siedziba i adres: 30-740 Kraków, ul. Półłanki 64

 

6. Nazwa: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Siedziba i adres: 34-600 Limanowa, ul. Rzeczna 7

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK funkcjonuje na terenie oczyszczalni ścieków w Świdniku

godziny otwarcia: wtorek 14.00 – 18.00

czwartek 14.00 – 18.00

Przed oddaniem odpadów należy skontaktować się z pracownikiem UG  Łukowica,  tel: 183301533

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych mieszkańcy mogą oddawać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne z terenu Gminy Łukowica – tj. Przedsiębiorstwo Usług  Komunalnych „Empol” Tylmanowa, os. Rzeka 133, wg ustalonego harmonogramu.

 

Gospodarowanie odpadami w 2017r.

Obowiązują następujące  stawki opłaty za wywóz odpadów komunalnych:

Odpady segregowane – 8 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej;

Odpady niesegregowane – 11 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej

 

Uwaga!

Nie pal śmieci w domowych piecach, kominkach i  w ognisku na posesji. Plastik, guma, farba, lakier, kleje itd. uwalniają do atmosfery trujące pyły i gazy, które drażnią oczy i drogi oddechowe, mogą uszkodzić nerki, wątrobę i układ nerwowy, działają rakotwórczo. Toksyny zanieczyszczają też glebę i przenikają do wód gruntowych, a stamtąd do upraw i gospodarstw.                                            

Narażasz siebie, swoich bliskich i sąsiadów.

 

Poziomy odzysku i recyklingu odpadów 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) informuję o osiągniętych na terenie Gminy Łukowica poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

2016 rok

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła – 18,3%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0%