Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Środa, 11 lutego 2015

INFORMACJE

Podmiot wybrany w drodze przetargu nieograniczonego odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łukowica:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„Empol” Sp. z o. o.

34-451 Tylmanowa

os. Rzeka 133, tel. 182625095

Miejsca zagospodarowania, przez podmioty odbierajace odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do przekazania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu południowego, zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/509/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016 - 2022. W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych uniemożliwiającej przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zielonych od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, odpady te należy przekazywać do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

RIPOK EMPOLSp. z o.o

os. Rzeka 419,  34-451 Tylmanowa

Kompostownia IB Odpady Sp.z o.o.,

Ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Podmioty wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Łukowica

 

1. Nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o

Siedziba i adres: 34-451Tylmanowa os. Rzeka 133

 

2. Nazwa: FCC Eko Polska Sp. z o. o. w Zabrzu

Siedziba i adres: 41-800 Zabrze, ul. Lecha 10

 

3. Nazwa: Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP s.c.

Siedziba i adres: 33-300 Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 3

 

4. Nazwa: SUEZ MAŁOPOLSKA SP. Z O. O.

Siedziba i adres: 30-731 Kraków, ul. Kosiarzy 5A

Oddział Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II 37

 

5. Nazwa: REMONDIS Kraków Sp. z o.o

Siedziba i adres: 30-740 Kraków, ul. Półłanki 64

 

6. Nazwa: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Siedziba i adres: 34-600 Limanowa, ul. Rzeczna 7

 

7. Nazwa: NOVA Sp. zo.o.

Siedziba i adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 14

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych mieszkańcy mogą oddawać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne z terenu Gminy Łukowica – tj. Przedsiębiorstwo Usług  Komunalnych „Empol” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, wg ustalonego harmonogramu oraz zbierającemu zużyty sprzęt zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688, z późn. zm.) lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

Gospodarowanie odpadami w 2017r.

Obowiązują następujące  stawki opłaty za wywóz odpadów komunalnych:

Odpady segregowane – 8 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej;

Odpady niesegregowane – 11 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej

 

Poziomy odzysku i recyklingu odpadów 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) informuję o osiągniętych na terenie Gminy Łukowica poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

2017 rok

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła – 20,56%

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 68,32%