Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 8 września 2014

SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW

 

 Źródło:http://naszesmieci.mos.gov.pl/

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017. poz. 19) , odpady będą dzielone na frakcje w podziale na następujące kolory:

niebieski - papier

zielony – szkło

żółty – metale i tworzywa sztuczne

brązowy – odpady ulegające biodegradacji

 

Posegregowane odpady stają się wartościowym surowcem!

 

 

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych „u źródła” - czyli w każdym gospodarstwie domowym jest najbardziej efektywnym sposobem selektywnej gospodarki odpadami. Pozwala na otrzymywanie czystych, jednorodnych surowców wtórnych, które podlegają recyklingowi, czyli powtórnemu przetworzeniu w celu otrzymania nowego produktu.

Odpady segregowane w gospodarstwach domowych mogą zostać powtórnie wykorzystane w produkcji przedmiotów codziennego użytku.


Źródło:http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Zobacz ulotkę

 

Dzięki recyklingowi:

● chronimy zasoby naturalne, ponieważ zastosowanie surowców wtórnych zmniejsza zużycie surowców naturalnych;

● chronimy środowisko, ponieważ wydobycie i przetworzenie surowców naturalnych na dobra konsumpcyjne związane jest z niszczeniem środowiska;

● oszczędzamy energię, ponieważ potrzeba jej znacznie mniej, gdy wykorzystujemy surowce wtórne