Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 8 września 2014

ŚRODOWISKO

Urząd Gminy w Łukowicy informuje, że od września bieżącego roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 29 grudnia 2016r. nastąpiła zmiana w selektywnej zbiórce odpadów komunalnych. Zmiana na terenie naszej Gminy polega na wydzieleniu odpadów z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury do worka - koloru niebieskiego.

Zatem od dnia wyposażenia nieruchomości w niebieskie worki należy gromadzić odpady z papieru , w tym tektury zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukowica.

Jednocześnie zwracamy uwagę by oddawać odpady zgodnie ze złożoną deklaracją. Jak wynika z przeprowadzonej kontroli, około 73% mieszkańców zdeklarowało segregację a ilość oddawanych odpadów segregowanych permanentnie się zmniejsza.

Oddawanie odpadów niezgodnie ze złożoną deklaracją wpływa na wzrost kosztów funkcjonowania systemu, czego nieuchronną konsekwencją będzie zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. W związku z tym, w interesie każdego mieszkańca powinno być rzetelne wywiązywanie się z zdeklarowanego obowiązku segregacji.

Należy również pamiętać by deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składać w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany np. liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie (narodziny dziecka, wprowadzenie lub wyprowadzenie się osoby, zgon) oraz zmiany sposobu gromadzenia odpadów (selektywnie/ nieselektywnie).

 

 

Odpady od dnia wyposażenia nieruchomości w niebieskie worki powinny być gromadzone w następujący sposób:

 

worki czarne – zmieszane odpady komunalne

 

 

 

 

worki żółte – tworzywa sztuczne i metale

 

 

worki niebieskie - odpady z papieru

 

 

 

 

worki zielone – szkło opakowaniowe (butelki, słoiki)

 

 

 

 

worki brązowe – odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone, roślinne)

 

Broszura jak segregować