Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 8 września 2014

Instrumenty PROW

Instrumenty PROW 2007-2013

 

Każdej z osi priorytetowych przyporządkowano specyficzne instrumenty, zarówno obecnie funkcjonujące, jak i nowe. Część instrumentów poddano modyfikacji. Warunki wdrażania działań zostały uproszczone i lepiej dostosowane do osi priorytetowych. Niektóre z wymienionych działań będą wdrażane w okresie krótszym, niż cały okres programowania, czyli do 2013 r. Kraje członkowskie nie musza wdrażać wszystkich wymienionych w rozporządzeniu działań, a jedynie wybrać najbardziej odpowiednie do własnych potrzeb i warunków. Jedynym instrumentem obowiązkowym do wdrożenia przez wszystkie kraje jest wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt.


Oś priorytetowa 1 obejmuje następujące działania:

1.       szkolenia zawodowe i akcje informacyjne dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie,

2.       ułatwienie startu młodym rolnikom,

3.       renty strukturalne,

4.       wykorzystanie usług doradczych przez rolników oraz zarządców lasów,

5.       organizacja usług doradczych w zakresie rolnictwa i leśnictwa;

6.       modernizacja gospodarstw rolnych,

7.       zwiększenie wartości gospodarczej lasów,

8.       zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, 

9.       infrastruktura związana z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa,

10.   odtworzenie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych;

11.   wdrażanie programów jakości żywności,

12.   wspieranie grup producentów w zakresie działalności informacyjnej i promocyjnej dla produktów objętych programami jakości żywności;

13.   wspieranie grup producentów rolnych.

Oś priorytetowa 2 obejmuje następujące działania:

1.       wspieranie gospodarstw na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na obszarach górskich,

2.       wspieranie gospodarstw na innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,

3.       dopłaty do gruntów rolnych na obszarach sieci NATURA 2000,

4.       wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt,

5.       inwestycje nie powiązane z produkcją rolniczą;

6.       zalesianie gruntów rolnych,

7.       zakładanie systemów rolno-leśnych na gruntach rolnych,

8.       zalesianie gruntów innych niż grunty rolne,

9.       dopłaty do gruntów leśnych na obszarach sieci NATURA 2000,

10.   przedsięwzięcia leśno- środowiskowe,

11.   odtwarzanie potencjału produkcji leśnej i wprowadzanie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych,

12.   inwestycje nie powiązane z produkcją leśną.

Oś priorytetowa 3 obejmuje następujące działania:

1.       przejście do działalności pozarolniczej,

2.       wspieranie tworzenia i rozwoju mikro-przedsiębiorstw w celu promocji przedsiębiorczości i rozwijania ekonomicznych podstaw regionu,

3.       promocja turystyki,

4.       ochrona, podnoszenie jakości i zarządzanie dziedzictwem kulturowym;

5.       podstawowe usługi na rzecz gospodarki i ludności wiejskiej,

6.       odnowa wsi i rozwój, ochrona i podniesienie jakości wiejskiego dziedzictwa kulturowego,

7.       system szkoleń zawodowych dla podmiotów gospodarczych działających w obszarach objętych osią priorytetową 3,

8.       system zdobywania kwalifikacji i aktywizacji w celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju.

 

źródło: www.minrol.gov.pl