Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • OWOC
  • Tęcza
Poniedziałek, 8 września 2014

Główne Cele Rozwoju Obszarów Wiejskich

Główne Cele Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Rada wskazuje trzy zasadnicze zakresy problemów i wyzwań stojących przed obszarami wiejskimi:

  • Ekonomiczne (niższy od przeciętnego dochód, starzenie się ludności wiejskiej, wysoka zależność od pierwszego sektora);
     
  • Społeczne (wyższy od przeciętnego poziom bezrobocia, wykluczenie społeczne, niska dywersyfikacja rynku pracy oraz niska gęstość zaludnienia, co wpływa na gorszy dostęp do podstawowych usług);
     
  • Środowiskowe (pro-środowiskowa rola rolnictwa i leśnictwa).

Biorąc pod uwagę problemy i wyzwania, przed jakimi stoją obszary wiejskie, wyznaczono główne cele nowej polityki ROW:

Cel 1: Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich restrukturyzację,
 
Cel 2: Poprawa stanu środowiska oraz krajobrazu poprzez racjonalną gospodarkę ziemią,
 
Cel 3: Poprawa warunków życia ludności wiejskiej i promocja dywersyfikacji działalności gospodarczej.

źródło: www.minrol.gov.pl