Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 8 września 2014

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego w 2006 roku.


Pytanie nr 1: Czy na fakturze VAT dokumentującej zakup oleju napędowego powinien być wpisany kod CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej?
 
Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:
1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
3) dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;
4) nazwę towaru;
5) jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów;
6) cenę jednostkową towaru bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
7) wartość towarów, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
8) stawki podatku;
9) sumę wartości sprzedaży netto towarów, z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
10) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
11) wartość sprzedaży towarów wraz z kwotą podatku (wartość brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;
12) kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.
W świetle powyższego na fakturze VAT nie jest wymagane podanie kodu CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej.
 
Pytanie nr 2: Czy na fakturze VAT dokumentującej zakup oleju napędowego powinien być wpisany numer rejestracyjny ciągnika?
 
Również ww. rozporządzenie nie zobowiązuje wystawcy faktury VAT dokumentującej sprzedaż oleju napędowego do produkcji rolnej do umieszczania na fakturze numeru rejestracyjnego ciągnika rolniczego, który nie jest zaliczany do pojazdów samochodowych. 
  
(01.09.2006)
Pytanie nr 3: Czy za potwierdzenie przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT, stanowiących dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej powinny być pobierane opłaty skarbowe?
 
   
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 12 września 2006 r. zn. AE-VI-03-156/KK/06/1316) potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT składanych wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego przez producentów rolnych, dokonywane na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379), nie podlega opłacie skarbowej. 
        
Pytanie nr 4: Czy zwrot podatku akcyzowego przysługuje posiadaczowi zależnemu - dzierżawcy ?

 
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
W rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, w tym dzierżawca (posiadacz zależny).
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu, tj. dzierżawcy, również w przypadku jeżeli dzierżawi on grunty na podstawie ustnej umowy, czy też wtedy, gdy dzierżawa nie jest wykazana w ewidencji gruntów i budynków.
 
Pytanie nr 5: Czy przysługuje zwrot podatku akcyzowego na grunty na których zaprzestano produkcji rolnej lub prowadzona jest działalność gospodarcza inna niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym?
 
Zwrot podatku nie będzie przysługiwał w odniesieniu do użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.


Pytanie nr 6: Jaką powierzchnię użytków rolnych należy wpisać we wniosku w przypadku kiedy po dniu 1 kwietnia danego roku a przed dniem złożenia wniosku nastąpiła zmiana wielkości powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych?
  
Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku. Grunty gospodarstwa powinny być wykazane w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 kwietnia jako użytki rolne (dotyczy to również gruntów dzierżawionych od osób fizycznych).
  
Pytanie nr 7: Komu przysługuje zwrot podatku akcyzowego w przypadku współposiadania gruntów?
 
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę, przy czym pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Pisemna zgoda jest składana we wniosku.
Wnioskodawca nie jest obowiązany do załączania do wniosku innych oświadczeń.
 
Pytanie nr 8: Czy istnieje konieczność załączania do wniosku o zwrot podatku akcyzowego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego?
 
Zgodnie z art. 3 ww. ustawy do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT lub ich potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru. W 2006 r. dotyczy to faktur wystawionych od dnia 1 stycznia 2006 r.
 
Pytanie nr 9: Kiedy należy złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego?
  
Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w ww. ustawie zostały ustalone: od 1 marca do 31 marca i od 1 września do 30 września danego roku. W 2006 r. termin składania wniosków do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) przez producentów rolnych został ustalony od 1 września do 30 września.

(01.09.2006)
Pytanie nr 10: W przypadku składania wniosku przez męża (żonę) będącego współwłaścicielem gospodarstwa rolnego, czy mogą zostać uwzględnione faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego wystawione na żonę (męża)?


W powyższym przypadku uwzględniane są faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego (w 2006 r. w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 sierpnia 2006 r. ) wystawione zarówno na żonę jak i męża.

(01.09.2006)
Pytanie nr 11: Czy na wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego przez jednego z małżonków będącego współwłaścicielem gospodarstwa rolnego należy wykazać powierzchnię użytków rolnych w pozycji „jestem posiadaczem użytków rolnych” czy w pozycji „jestem współposiadaczem użytków rolnych”.

Jeżeli w odniesieniu do wszystkich użytków rolnych, których dotyczy składany wniosek małżonkowie są współwłaścicielami, należy powierzchnię użytków rolnych podać w pozycji „jestem współposiadaczem użytków rolnych o powierzchni .............. ha” . Natomiast w przypadku jeżeli w odniesieniu do części użytków rolnych składający wniosek jest posiadaczem, a do w odniesieniu do części wspólposiadaczem, to należy podać dane odpowiednio.

(01.09.2006)
Pytanie nr 12: Czy upoważniony przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownik urzędu gminy lub miasta może żądać oświadczenia o dzierżawionych użytkach rolnych lub przedłożenia umowy dzierżawy?

Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego powinien złożyć wniosek wypełniony zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem oraz załączyć faktury VAT a także odpis z KRS, w przypadku gdy podlega on wpisowi do tego rejestru (spółki prawa handlowego). Dokumenty te stanowią podstawę do wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku. Z przepisu ustawy, o której mowa, nie wynika obowiązek dołączania przez producenta rolnego do wniosku innych dokumentów. Zażądanie przez organ, na podstawie ogólnych przepisów kpa, przedłożenia odrębnego oświadczenia o dzierżawionych użytkach lub umowy dzierżawy, może mieć miejsce tylko w sytuacjach budzących wątpliwości organu, kiedy te dodatkowe dokumenty mogłyby posłużyć do dokładanego wyjaśnienia stanu faktycznego i ostatecznie – właściwego załatwienia sprawy.

(01.09.2006)
Pytanie nr 13: W przypadku śmierci współwłaściciela, kto powinien wyrazić zgodę na wypłatę zwrotu podatku?

W przypadku śmierci współwłaściciela zgodę powinien wyrazić spadkobierca lub spadkobiercy.

(01.09.2006)
Pytanie nr 14: Jak należy postąpić, jeżeli rolnik posiada użytki rolne np. w trzech gminach, natomiast olej napędowy zakupił na podstawie jednej faktury VAT?

Zgodnie z art. 6 ust. 3 i ust. 4 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć m.in. faktury VAT lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego. Na fakturach VAT lub ich kopiach upoważniony pracownik urzędu gminy lub miasta umieszcza adnotację o treści „przyjęto w dniu .......... do zwrotu części podatku akcyzowego”. Adnotacja taka zarówno na oryginale faktury VAT jak i na kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem może zostać uzupełniona o informację na jaką ilość paliwa producent rolny otrzyma zwrot podatku w pierwszej gminie. Podobne adnotacje na oryginale faktury oraz kopiach (lub kopii) potwierdzonych za zgodność z oryginałem powinny zostać zamieszczone przez upoważnionych pracowników urzędów gmin lub miast dwóch pozostałych urzędów.

(01.09.2006)
Pytanie nr 15: Systemy niektórych sprzedawców oleju napędowego uniemożliwiają umieszczenie na fakturze obok nazwy oleju napędowego wyrazów „olej napędowy”.
Czy będą uwzględniane faktury VAT, jeżeli zostanie na tej fakturze podana nazwa oleju napędowego o nazwie „SupraDiesel” lub inna mieszcząca się w kodzie CN 2710 19 41 do 2710 19 49? Czy w takim przypadku można oznaczyć dodatkowo fakturę pieczęcią np. o treści „SupraDiesel – CN 2710 19 41”?

Elementy faktury określają przepisy prawa. Organ nie może żądać zamieszczania na fakturach VAT dodatkowych informacji i danych i od spełnienia tego żądania uzależniać pozytywne rozpatrzenie wniosku. W przypadku jednak, gdyby na prawidłowo wypełnionej fakturze, np. na jej odwrocie, została zamieszczona jakaś dodatkowa informacja faktura taka powinna być uwzględniona.

(20.09.2006)
Pytanie nr 16: Jakie są nazwy oleju napędowego, który może być wykorzystywany do ciągników rolniczych i samobieżnych maszyn rolniczych?
 
Zgodnie z informacją uzyskaną z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu na fakturach VAT sprzedawcy podają następujące nazwy handlowe olejów napędowych:
    
STATOIL POLAND SP. Z O.O.
SUPRADIESEL
OLEJ NAPĘDOWY

SLOVNAFT POLSKA S.A.
OLEJ NAPĘDOWY ADD

GRUPA LOTOS S.A.
EURODIESEL EKO
EURODIESEL LOTOS
OLEJ NAPĘDOWY 10

BP POLSKA SP. Z O.O.
OLEJ NAPĘDOWY
OLEJ NAPĘDOWY ULTIMATE

SHELL POLAND SP Z O.O.
VPOWER DIESEL
DIESEL EXTRA
OLEJ NAPĘDOWY
ON
EURODIESEL

NESTE POLSKA SP.
Z O.O.
OLEJ NAPĘDOWY

CONOCOPHILLIPS POLAND SP. Z O.O.
OLEJ NAPĘDOWY
(STACJE JET) ON

GRUPA ORLEN S.A.
OLEJ NAPĘDOWY EKODIESEL ULTRA (GAT B,D,F)
OLEJ NAPĘDOWY 10 PPM ULTRA (GAT B,D,F)
OLEJ NAPĘDOWY EKODIESEL PLUS 50 (GAT B,D,F)
OLEJ NAPĘDOWY VERVA ON (GAT B,D,F)
OLEJ NAPĘDOWY VERVA ON KLASY 1
OLEJ NAPĘDOWY MIEJSKI STANDARD 25
OLEJ NAPĘDOWY MIEJSKI SUPER
OLEJ NAPĘDOWY BIO (B lub D lub F) 10 
 

(20.09.2006)
Pytanie nr 17: Czy decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinna zostać wydana dopiero po 30 dniach od dnia złożenia wniosku?
 
Zgodnie z art. 5 ustawy decyzję w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wójt, burmistrz (prezydent miasta) wydaje w terminie 30 dni od dnia złożenia przez producenta rolnego wniosku o zwrot tego podatku. A zatem decyzja ta powinna wydana nie później niż trzydziestego dnia od dnia złożenia przez producenta rolnego wniosku o zwrot podatku. 
 
 
(20.09.2006)
Pytanie nr 18: Czy możliwe jest zaakceptowanie wniosku, jeśli wnioskodawca będący współwłaścicielem (współposiadaczem) użytków rolnych, wykazał powierzchnię użytków rolnych innego (współwłaściciela), który zmarł i nie można ustalić spadkobiercy i nie zawarł na piśmie umowy dzierżawy ze zmarłym współwłaścicielem i jego spadkobiercami?
 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) stanowi, że posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). A zatem jeśli wnioskodawca jest faktycznie posiadaczem użytków rolnych w dniu składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego i prowadzi produkcję rolniczą na tych użytkach rolnych, to może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w wysokości limitu przypadającego do powierzchni tych użytków rolnych.
 
 
(20.09.2006)
Pytanie nr 19: Czy można uwzględnić fakturę VAT, jeśli na fakturze VAT wykazana jest cena jednostkowa brutto, lecz nie ma ceny jednostkowej netto?
 
Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 i Nr 102, poz. 860) - przypadku, gdy podatnik jest zobowiązany do stosowania cen urzędowych zawierających podatek, w fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży:
1) jako cenę jednostkową wykazuje się cenę wraz z kwotą podatku (cenę brutto), a zamiast wartości sprzedaży netto wykazuje się wartość sprzedaży brutto;
2) sumę wartości sprzedaży netto stanowi różnica miedzy wartością sprzedaży brutto a kwotą podatku, z podziałem na poszczególne stawki podatku
Powyższa zasada może być stosowana również w przypadku, gdy sprzedawca stosuje jako ceny sprzedaży umowne ceny brutto.  
 
 
(20.09.2006)
Pytanie nr 20: Czy kwota zwrotu podatku w decyzji powinna zostać zaokrąglona zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), tj. „w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych”?
 
W odniesieniu do decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta) ustalającej kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustawą z dnia 10 marca 2006 r. mają zastosowanie przepisy kpa. Oznacza to, że do ustalania kwoty zwrotu podatku nie mają zastosowania przepisy art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa i kwota ta powinna zostać ustalona w złotych i w groszach.
 
 
(20.09.2006) 
Pytanie nr 21: Czy producent rolny składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego musi być właścicielem użytków rolnych w dniu 1 kwietnia 2006 r. wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 kwietnia?
 
Stan na dzień 1 kwietnia dotyczy użytków rolnych. Powierzchnia użytków rolnych, podana przez producenta rolnego we wniosku o zwrot podatku musi mieć swoje odzwierciedlenie w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 kwietnia (dotyczy to także gruntów przez niego dzierżawionych - posiadacz zależny), tj. występują w tej ewidencji jako użytki rolne.
Wnioskodawca nie musi być właścicielem czy też posiadaczem (współposiadaczem) użytków rolnych w dniu 1 kwietnia; mógł on bowiem np. nabyć gospodarstwo rolne od rodziców w czerwcu danego roku i będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o zwrot podatku we wrześniu danego roku. Istotne jest, aby wnioskodawca w dniu składania wniosku był posiadaczem gospodarstwa rolnego. 
 
 
(20.09.2006)
Pytanie nr 22: Na której stronie faktury VAT przystawić pieczęć „przyjęto w dniu ….. do zwrotu części podatku akcyzowego”?
 
Pieczęć „przyjęto w dniu ….. do zwrotu części podatku akcyzowego” powinna zostać umieszczona na fakturze w takim miejscu, aby możliwe było w sposób jednoznaczny jej odczytanie wraz adnotacją o ilości oleju, co do której ustalono zwrot podatku. W celu zapewnienia przejrzystości pieczęć z taką adnotacją można również umieścić na odwrocie faktury VAT. Wydaje się jednak, że zamieszczenie tej adnotacji na odwrocie faktury powinno mieć ewentualnie miejsce tylko w przypadku, jeżeli brak byłoby odpowiedniego i wystarczającego miejsca na pierwszej stronie. 
  
 
(20.09.2006)
Pytanie nr 23: Czy mogą zostać uwzględnione faktury wystawione od dnia 1 stycznia 2006r. na któregoś z rodziców, a rodzice w okresie od stycznia do września przeszli na emeryturę lub rentę rolniczą (w tym strukturalną), dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego złożonego przez następcę gospodarstwa rolnego (córkę lub syna, który przejął w posiadanie gospodarstwo rolne)?
 
Tylko faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju przez wnioskodawcę mogą stanowić podstawę do ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego dla wnioskodawcy, bowiem jak wynika z pytania, wnioskodawca jest jedynym posiadaczem gospodarstwa (nikt inny nie współposiada z nim gospodarstwa).
Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu ustalonego w sposób określony w ust. 2.

 
(20.09.2006)
Pytanie nr 24: Czy mąż (żona) prowadzący wspólnie z żoną (mężem) gospodarstwo rolne, w którym użytki rolne są:
 

a) wyłącznie własnością żony (męża) a faktury VAT wystawione są na niego (na nią) może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zamiast żony (męża) i w której pozycji we wniosku powinna zostać podana powierzchnia tych użytków rolnych?
 
Jeśli małżonkowie są współposiadaczami (razem prowadzą produkcję rolną na tych użytkach rolnych) to mąż (albo żona) będący/a wnioskodawcą na wniosku o zwrot podatku akcyzowego, powierzchnię użytków rolnych będących w ich posiadaniu wykazuje w pozycji „(….) współposiadaczem użytków rolnych o powierzchni (……….)”.
Należy zwrócić uwagę, że wnioskodawca we wniosku oświadcza, iż znane mu są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 kk (oświadczenie to dotyczy m.in. deklaracji wnioskodawcy co do współposiadania użytków rolnych). Jeżeli jednak organ w trakcie postępowania nabrałby pewnych wątpliwości co do wiarygodności danych zawartych we wniosku w tym zakresie, powinien wezwać małżonków w celu złożenia stosownych wyjaśnień pisemnych czy też ustnych do protokołu.
 
a) w części w posiadaniu męża (żony) a w części we współposiadaniu męża i żony może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zamiast żony (męża) i w której pozycji we wniosku powinna zostać podana powierzchnia tych użytków rolnych??
 
Wykazuje odpowiednio:
„Oświadczam, ze jestem posiadaczem użytków rolnych o powierzchni …..ha ....a
współposiadaczem użytków rolnych o powierzchni ……………ha ....a (….)”. 
  
 
(20.09.2006) 
Pytanie nr 25: Czy ostatecznym terminem składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego przez producentów rolnych jest dzień30 września br., pomimo, że wypada w dzień wolny od pracy?
 
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r., do postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy kpa. W sytuacji, jeżeli przepisy określają dla dokonania pewnej czynności termin poprzez wskazanie określonego okresu czasu, zasadą jest, że czynność powinna być dokonana najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu, z tym że termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono w polskim urzędzie konsularnym (art. 57 § 5 kpa). Zgodnie jednak z art. 57 § 4 kpa, jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Przepisy kpa nie zawierają definicji „dni ustawowo wolnych od pracy”. Zgodnie z art. 1519 § 1 kodeksu pracy, dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Podstawą ustalenia dnia wolnego od pracy jest ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.). Należą do nich wszystkie niedziele oraz określone święta państwowe i katolickie m.in. 1 stycznia, drugi dzień Wielkanocy, 1 maja. Ustawa ta nie wymienia sobót jako dni wolnych od pracy. Wprawdzie w orzecznictwie można spotkać się z poglądem, że sobotę należy uznać za dzień ustawowo wolny od pracy lub równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 kpa, to jednak Sąd Najwyższy odstąpił od tej tezy w postanowieniu z dnia 04.10.2001 r. (I CZ 116/01) stwierdzając, że „dodatkowe dni wolne od pracy (w tym soboty) wprowadzone do przepisów kodeksu pracy ustawą z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw nie są dniami uznanymi ustawowo za wolne od pracy w znaczeniu użytym w art. 115 kc i analogicznie także w rozumieniu art. 57 § 4 kpa”.
W świetle powyższego, wnioski w 2006 r. mogą być składane do dnia 30.09.2006 r. (sobota).

(10.10.2006)
Pytanie 26: Czy w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego przez jednego ze współposiadaczy mogą zostać uwzględnione faktury VAT wystawione na pozostałych współposiadaczy?
 
Jeśli wnioskodawcą jest jeden ze współposiadaczy, a pozostali współposiadacze wyrażą zgodę, iż wniosek może złożyć jeden z nich, to do wniosku mogą zostać załączone faktury wystawione na każdego ze współposiadaczy. W takiej sytuacji wniosek złożony przez określonego współposiadacza dotyczy bowiem wszystkich użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wykazanych zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy, stanowiących przedmiot współposiadania.

(10.10.2006)
Pytanie 27: Czy wspolnota gruntowa może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego?
 
Stosownie do ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.), uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, a więc w tym do pobierania pożytków, są osoby fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwa rolne, które w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy faktycznie korzystały z tej wspólnoty. Ułamkowy udział poszczególnych podmiotów we wspólnocie gruntowej wynika natomiast z decyzji administracyjnej właściwego organu – obecnie starosty. Ten ułamkowy udział w użytkach rolnych wspólnoty może zostać wykazany przez poszczególnych producentów rolnych we wniosku o zwrot podatku akcyzowego pod warunkiem, że są oni faktycznie posiadaczami w odniesieniu do wykazanej powierzchni i jednocześnie posiadaczami gospodarstw rolnych.
Wspólnota nie może być uznana za samodzielny podmiot ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego, gdyż ze swej istoty jest ona wspólnym dobrem miejscowych gospodarstw rolnych mających w niej określone udziały, przy czym warunkiem posiadania udziału we wspólnocie jest posiadanie oddzielnego gospodarstwa rolnego. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, którym zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W świetle natomiast art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.) wspólnotami gruntowymi podlegającymi zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie są nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne określone w tym artykule. Wspólnota gruntowa nie jest zatem podmiotem prawa ale zespołem nieruchomości, nad którym zarząd może sprawować spółka, utworzona specjalnie w tym celu przez osoby uprawnione do podziału we wspólnocie gruntowej (art. 14 ustawy).

(10.10.2006)
Pytanie 28: Czy do wniosku o zwrot podatku akcyzowego mogą być załączone faktury wrześniowe?
 
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 10 marca 2006 r zwrot podatku przyznawany jest za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku, przy czym w 2006 r. podstawą do naliczania zwrotu podatku są faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego od 1 stycznia do 31 sierpnia.
Zgodnie z §13 wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

(10.10.2006)
Pytanie 29: Czy faktury VAT załączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej sprzedawcy lub nabywcy oleju napędowego?
 
Faktury VAT wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy.

(10.10.2006)
Pytanie 30: Czy na fakturze VAT dokumentującej zakup oleju napędowego musi być wpisany dokładny adres osoby składającej wniosek o zwrot podatku akcyzowego lub w jakim zakresie może być niepełny np. brak nazwy ulicy, numeru domu lub nazwy miejscowości?
 
Jeśli wystawiona faktura VAT jednoznaczne określa nabywcę, to może zostać uwzględniona. W przypadku stwierdzenia pomyłki na fakturze VAT, może zostać wystawiona przez sprzedawcę faktura korygująca.
Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. fakturę korygującą wystawia się w przypadku stwierdzenia pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury, w tym także w przypadku pomyłki dotyczącej podania nabywcy towaru. Faktura korygująca wystawiona w przypadku pomyłek zawierać powinna poniższe dane:
 
1) numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
2) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
3) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (z zastrzeżeniem powyższego wyjaśniania w pkt.29);
4) dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”, przy czym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;

(02.11.2006)
Pytanie 31: Jak gmina powinna klasyfikować wydatki w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego ?


Część-85/..., Dział-010, Rozdział- 01095, Paragraf 443- Różne opłaty i składki z odpowiednią czwartą cyfrą.

 

źródło: www.minrol.gov.pl