Urząd Gminy Łukowica
 • kwiaty
 • Tęcza
 • wielkanoc2
 • 1 MAJ
Poniedziałek, 8 września 2014

Truskawki

Truskawki - wymagania jakości handlowej

Niniejsza prezentacja zawiera tekst standardu jakości handlowej dla truskawek wprowadzonej rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 843/2002 z dnia 21 maja 2002 r. wraz ze zmianami do standardu wprowadzonymi rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 46/2003.

I. OKREŚLENIE PRODUKTU

Przedmiotem standardu jakości handlowej są truskawki odmian uprawnych Fragaria L., dostarczane konsumentom w stanie świeżym. Standard nie obejmuje truskawek przeznaczonych do przetwórstwa.

Standard obejmuje truskawki oraz poziomki.


Zdjęcie nr 1 - truskawki


Zdjęcie nr 2 - poziomki


 
II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI

Celem standardu jest określenie wymagań jakościowych dla truskawek po ich przygotowaniu i zapakowaniu.

A. Wymagania minimalne

We wszystkich klasach jakości, uwzględniając szczegółowe wymagania dla danej klasy oraz dopuszczalne tolerancje, truskawki powinny być:

 • całe
  Oznacza to, że truskawki nie mogą mieć żadnych ubytków lub uszkodzeń powstałych zarówno podczas wzrostu, zbioru, pakowania jak i innych operacji związanych z przygotowaniem ich do sprzedaży.


Zdjęcie nr 3 - truskawka uszkodzona - niedopuszczalna


Zdjęcie nr 4 - truskawka uszkodzona - niedopuszczalna

 • zdrowe; nie dopuszcza się owoców z objawami zepsucia lub z takimi zmianami, które czynią je niezdatnymi do spożycia
  Truskawki powinny być całkowicie wolne od jakichkolwiek oznak chorób lub zmian, które znacząco wpływają na ich wygląd, przydatność do spożycia oraz wartość handlową. Szczególnie niedopuszczalne są ślady gnicia, nawet jeśli są niewielkie, ale mogą spowodować, że w momencie końcowej sprzedaży truskawki będą już niezdatne do spożycia.


Zdjęcie nr 5 - truskawka silnie odgnieciona - niedopuszczalna

 • czyste, praktycznie wolne od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych
  Truskawki powinny być praktycznie wolne od zanieczyszczenia ziemią, kurzem, pozostałością środków ochrony roślin lub innych zanieczyszczeń.


Zdjęcie nr 6 - truskawka brudna - niedopuszczalna

 • o świeżym wyglądzie, ale nie myte,
  Niedopuszczalne są truskawki, których wygląd wskazuje, że są stare - o ciemnej nienaturalnej barwie, z nieświeżą szypułką i kielichem.


Zdjęcie nr 7 - truskawka nieświeża - niedopuszczalna

 • praktycznie wolne od szkodników
 • praktycznie wolne od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki
 • z kielichem (z wyjątkiem poziomek); kielich i szypułka (jeśli obecna) powinny być świeże i zielone


Zdjęcie nr 8 - brak kielicha i szypułki - niedopuszczalne


Zdjęcie nr 9 - brak szypułki - dopuszczalne


Zdjęcie nr 10 - brak szypułki i części kielicha - niedopuszczalne


Zdjęcie nr 11 - poziomki - brak kielicha i szypułki - dopuszczalne

 • wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego
  W momencie wysyłki truskawki nie powinny być nadmiernie wilgotne, co powoduje znaczne obniżenie trwałości i przydatności do transportu. Jednak natychmiast po wystawieniu z chłodni może wystąpić lekkie zawilgocenie, które nie jest uważane za nadmierne.
 • bez obcych zapachów i/lub smaków
  Truskawki nie mogą być przechowywane i transportowane w nieodpowiednich warunkach, w których mogłyby pochłonąć niepożądane zapachy np. od innych produktów.

Truskawki powinny być delikatnie zrywane.
Podczas zbioru truskawek ze względu na ich wyjątkową delikatność trzeba zwrócić uwagę na delikatne ich zrywanie, aby nie spowodować nawet niewielkich uszkodzeń, które mogłyby prowadzić do zepsucia.

Powinny być dostatecznie rozwinięte i odpowiednio dojrzałe. Stopień rozwoju i jakość truskawek powinny być takie, aby mogły:

 • wytrzymać transport i manipulacje, oraz
 • dotrzeć do miejsca przeznaczenia zachowując zadowalającą jakość.


Zdjęcie nr 12 - truskawka niedojrzała - niedopuszczalna


Zdjęcie nr 13 - truskawka przejrzała - niedopuszczalna


 

B. Podział na klasy jakości

Truskawki dzieli się na trzy niżej określone klasy jakości:

a) Klasa Ekstra
Truskawki w tej klasie powinny być najwyższej jakości. Powinny posiadać cechy charakterystyczne dla danej odmiany.
Truskawki klasy Ekstra powinny być najwyższej jakości i powinny być bardzo starannie zaprezentowane.

Powinny mieć połyskliwy wygląd w zależności od cech charakterystycznych odmiany.

Powinny być wolne od zanieczyszczeń ziemią.

Powinny być wolne od wad z wyjątkiem bardzo nieznacznych wad powierzchniowych pod warunkiem, że nie wpływają one ujemnie na ogólny wygląd truskawek, ich jakość, utrzymanie jakości oraz prezentację w opakowaniu.

b) Klasa I
Truskawki w tej klasie powinny być dobrej jakości. Barwa i kształt powinny być charakterystyczne dla danej odmiany.
Truskawki klasy I powinny być dobrej jakości i powinny być starannie zaprezentowane. Mimo, że wymagania dla klasy I są nieco mniej rygorystyczne to truskawki powinny zachować wszystkie cechy charakterystyczne dla odmiany.


Zdjęcie nr 14 - truskawki klasy I

Dopuszcza się jednak następujące niewielkie wady, pod warunkiem, że nie wpływają one ujemnie na ogólny wygląd owoców, ich jakość, utrzymanie jakości oraz prezentację w opakowaniu:

 • niewielkie wady kształtu


Zdjęcie nr 15 - dopuszczalna wada kształtu


Zdjęcie nr 16 - dopuszczalna wada kształtu


Zdjęcie nr 17 - dopuszczalne wady kształtu

 • biała powierzchnia nie przekraczająca 1/10 całkowitej powierzchni owoców
  Biała barwa owocu w części pokrytej przez kielich nie jest uważana za wadę.


Zdjęcie nr 18 - dopuszczalny limit białej powierzchni owoców

 • lekkie powierzchniowe odgniecenia


Zdjęcie nr 19 - dopuszczalne odgniecenie

Powinny być praktycznie wolne od zanieczyszczenia ziemią.

b) Klasa II
Do tej klasy zalicza się truskawki, które nie mogą być zakwalifikowane do wyższych klas, ale spełniają wyżej określone wymagania minimalne.
Truskawki klasy II powinny posiadać odpowiednią jakość handlową i powinny być odpowiednio zaprezentowane.

Dopuszcza się następujące wady, pod warunkiem, że truskawki zachowają swoje cechy charakterystyczne co do jakości, utrzymania jakości oraz prezentacji:

 • wady kształtu


Zdjęcie nr 20 - dopuszczalne wady kształtu


Zdjęcie nr 21 - dopuszczalne wady kształtu

 • biała powierzchnia nie przekraczająca 1/5 całkowitej powierzchni owocu
  Biała barwa owocu w części pokrytej przez kielich nie jest uważana za wadę.


Zdjęcie nr 22 - dopuszczalny limit białej powierzchni owoców

 • niewielkie suche uszkodzenia nie mające tendencji do powiększania
 • niewielkie ślady ziemi

 
III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SORTOWANIA WEDŁUG WIELKOŚCI

Wielkość truskawek określa się największą poprzeczną średnicą owocu.

Truskawki powinny mieć następujące wielkości minimalne:

 • klasa Ekstra: 25 mm,
 • klasa I i II: 18 mm.

Nie ma określonej minimalnej wielkości dla poziomek.


 
IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI

Dla truskawek nie spełniających wymagań ustalonych dla danej klasy dopuszcza się w każdym opakowaniu następujące tolerancje dotyczące jakości i wielkości.

Z uwagi na to, że podczas ręcznego lub mechanicznego sortowania mogą powstawać błędy, dopuszcza się tolerancje w zakresie jakości i wielkości. Są one wyrażane liczbowo lub wagowo i wynoszą dla klasy Ekstra 5 %, a dla klas I i II - 10 % w przypadku tolerancji jakościowych oraz 10% dla wszystkich klas w przypadku tolerancji wielkościowych.
Tolerancje są określane po ocenie każdego opakowania (próby) wybranego do kontroli i ustaleniu średniej ze wszystkich ocenionych prób. W żadnym wypadku podczas sortowania nie jest dopuszczalne celowe umieszczanie produktów niższej jakości tak aby mieściły się one jeszcze w dopuszczalnej tolerancji.

A. Tolerancje dotyczące jakości

a) Klasa Ekstra
5% liczbowo lub wagowo truskawek nie spełniających wymagań tej klasy, ale zgodnych z wymaganiami dla klasy I, lub wyjątkowo mieszczących się w tolerancjach dla tej klasy. W ramach tych 5 % nie może być więcej niż 2 % owoców zepsutych.

b) Klasa I
10 % liczbowo lub wagowo truskawek nie spełniających wymagań klasy I, ale zgodnych z wymaganiami dla klasy II, lub wyjątkowo mieszczących się w tolerancjach dla tej klasy. W ramach tych 10 % nie może być więcej niż 2 % owoców zepsutych.

c) Klasa II
10 % liczbowo lub wagowo truskawek nie spełniających wymagań klasy II ani wymagań minimalnych, z wyjątkiem owoców z objawami zepsucia, wyraźnymi odgnieceniami lub z innymi zmianami, które czynią je niezdatnymi do spożycia. W ramach tych 10 % nie może być więcej niż 2 % owoców zepsutych.

B. Tolerancje dotyczące wielkości

Dla wszystkich klas: 10 % liczbowo lub wagowo truskawek nie odpowiadających minimalnej wielkości.


 
V. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PREZENTACJI

A. Jednolitość

Zawartość każdego opakowania powinna być jednolita i zawierać truskawki wyłącznie tego samego pochodzenia, tej samej odmiany i jakości.

W klasie Ekstra truskawki - z wyjątkiem poziomek - powinny być praktycznie jednolite i wyrównane jeśli chodzi o stopień dojrzałości, barwę i wielkość. W klasie I truskawki mogą być mniej wyrównane jeśli chodzi o wielkość.

Widoczna w opakowaniu część truskawek powinna być reprezentatywna w stosunku do całej jego zawartości.

Szczególną uwagę należy zwrócić na ukrywanie wewnątrz opakowania truskawek o niższej jakości i nieodpowiedniej wielkości niż ta, która została zadeklarowana.

Niezależnie od wcześniejszych postanowień tego punktu, produkty objęte tym rozporządzeniem mogą być pakowane razem z innymi owocami i warzywami w opakowaniach detalicznych o masie netto do 3 kg, na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 48/2003(*)

(*) wyciąg z rozporządzenia Komisji (WE) Nr 48/2003 dotyczącego warunków pakowania w tym samym opakowaniu detalicznym różnych owoców i warzyw znajduje się w broszurze
Truskawki.pdf, rozdział 2.


Zdjęcie nr 23 - truskawki jednolite - klasa I

B. Pakowanie

Truskawki powinny być pakowane w taki sposób, aby były właściwie chronione przed uszkodzeniami.

Materiały stosowane do wykładania wnętrza opakowania powinny być nowe, czyste i takiej jakości, aby zapobiegały jakimkolwiek uszkodzeniem zewnętrznym lub wewnętrznym produktu. Użycie materiałów, zwłaszcza papieru ze specyfikacją handlową jest dozwolone pod warunkiem, że nadruk lub etykieta zostaną wykonane nietoksycznym tuszem lub klejem.

C. Prezentacja

Truskawki klasy Ekstra powinny być szczególnie starannie zaprezentowane.

Opakowania nie powinny zawierać żadnych zanieczyszczeń obcych.
Powyższe wymagania dotyczą ogólnej staranności opakowań. Opakowania powinny zapobiegać obecności zanieczyszczeń obcych takich jak liście, pędy, ziemia, piasek.


Zdjęcie nr 24 - zanieczyszczenia obce - niedopuszczalne

Sposoby prezentacji truskawek i poziomek


Zdjęcie nr 25


Zdjęcie nr 26


Zdjęcie nr 27


Zdjęcie nr 28


Zdjęcie nr 29


 
VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA

Na każdym opakowaniu należy umieścić następujące informacje, zgrupowane na tej samej stronie, naniesione w sposób czytelny, trwały oraz widoczny z zewnątrz:

Każde opakowanie powinno zawierać wymagane oznakowanie, zgrupowane na tej samej stronie, wykonane czytelnymi i trwałymi literami, widocznymi z zewnątrz. Znakowanie może być bezpośrednio wydrukowane na opakowaniu lub może być wydrukowane na trwale umieszczonej etykiecie.

A. Cechy identyfikacyjne

Pakujący i/lub wysyłający: nazwa i adres lub urzędowo ustanowiony lub zaakceptowany kod firmowy. Jednakże w przypadku kiedy kod firmowy jest użyty, odnośnik "pakujący i/lub wysyłający" (lub odpowiedni skrót) muszą być zaznaczone w ścisłym powiązaniu z kodem firmowym.

Pakujący jest to osoba lub firma odpowiedzialna za pakowanie truskawek. Nie oznacza to jednak personelu, który aktualnie realizuje prace i który jest odpowiedzialny tylko przed kierownictwem.
Kod firmowy nie jest znakiem handlowym, ale urzędowo kontrolowanym sposobem identyfikacji w celu uniknięcia pomyłek przy rozpoznawaniu odpowiedzialnej osoby lub firmy. Opakowanie powinno być tak oznakowane, aby umożliwić identyfikację firmy lub osoby odpowiedzialnej za pakowanie. Jednakże wysyłający dobrowolnie może wziąć na siebie odpowiedzialność wobec służb kontrolnych i w takim wypadku identyfikacja pakującego na zasadach określonych powyżej nie jest konieczna.

B. Nazwa produktu

 • "Truskawki", jeśli zawartość opakowania nie jest widoczna z zewnątrz.
  Podanie nazwy jest obowiązkowe tylko w wypadku takiego opakowania, w którym truskawki nie są widoczne z zewnątrz.
 • Nazwa odmiany

C. Pochodzenie produktu

 • Kraj pochodzenia i nieobowiązkowo rejon uprawy lub nazwa krajowa, regionalna lub lokalna
  Znakowanie powinno uwzględniać kraj pochodzenia tzn. kraj, w którym śliwki zostały wyprodukowane np. Polska, Hiszpania.

D. Charakterystyka jakości handlowej

 • Klasa

E. Znak urzędowej kontroli jakości (nieobowiązkowo)

Nazwa Producenta
ul. Adres, XX-XXX Miasto, Polska,
tel. +48 (XX) XXX XX XX

    KLASA I   

PRODUKT POLSKI

Przykład oznakowania opakowania - truskawki klasy I widoczne z zewnątrz

Nazwa Producenta
ul. Adres, XX-XXX Miasto, Polska,
tel. +48 (XX) XXX XX XX

TRUSKAWKI

  KLASA I

PRODUKT POLSKI

Przykład oznakowania opakowania - truskawki klasy I niewidoczne z zewnątrz


űródło: www.minrol.gov.pl