Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 8 września 2014

Instrumenty, programowanie, harmonogram


Każdej z osi priorytetowych przyporządkowano specyficzne instrumenty, zarówno obecnie funkcjonujące, jak i nowe. Część instrumentów poddano modyfikacji. Warunki wdrażania działań zostały uproszczone i lepiej dostosowane do osi priorytetowych. Niektóre z wymienionych działań będą wdrażane w okresie krótszym, niż cały okres programowania, czyli do 2013 r. Kraje członkowskie nie musza wdrażać wszystkich wymienionych w rozporządzeniu działań, a jedynie wybrać najbardziej odpowiednie do własnych potrzeb i warunków. Jedynym instrumentem obowiązkowym do wdrożenia przez wszystkie kraje jest wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt.


Oś priorytetowa 1 obejmuje następujące działania:

1. Szkolenia zawodowe i akcje informacyjne dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie.

2. Ułatwienie startu młodym rolnikom.

3. Renty strukturalne.

4. Wykorzystanie usług doradczych przez rolników oraz zarządców lasów.

5. Organizacja usług doradczych w zakresie rolnictwa i leśnictwa.

6. Modernizacja gospodarstw rolnych.

7. Zwiększenie wartości gospodarczej lasów.

8. Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej.

9. Infrastruktura związana z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa.

10. Odtworzenie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych.

11. Dostosowania gospodarstw rolnych do standardów UE.

12. Wdrażanie programów jakości żywności.

13. Wspieranie grup producentów w zakresie działalności informacyjnej i promocyjnej dla produktów objętych programami jakości żywności.

14. Wspierania gospodarstw niskotowarowych.

15. Wspieranie grup producentów rolnych.

Oś priorytetowa 2 obejmuje następujące działania:

1. Wspieranie gospodarstw na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na obszarach górskich.

2. Wspieranie gospodarstw na innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

3. Dopłaty do gruntów rolnych na obszarach sieci NATURA 2000.

4. Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt.

5. Inwestycje nie powiązane z produkcją rolniczą.

6. Zalesianie gruntów rolnych.

7. Zakładanie systemów rolno-leśnych na gruntach rolnych.

8. Zalesianie gruntów innych niż grunty rolne.

9. Dopłaty do gruntów leśnych na obszarach sieci NATURA 2000.

10. Przedsięwzięcia leśno- środowiskowe.

11. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej i wprowadzanie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych.

12. Inwestycje nie powiązane z produkcją leśną.

Oś priorytetowa 3 obejmuje następujące działania:

1. Przejście do działalności pozarolniczej.

2. Wspieranie tworzenia i rozwoju mikro-przedsiębiorstw w celu promocji przedsiębiorczości i rozwijania ekonomicznych podstaw regionu, promocja turystyki.

3. Ochrona, podnoszenie jakości i zarządzanie dziedzictwem kulturowym.

4. Podstawowe usługi na rzecz gospodarki i ludności wiejskiej.

5. Odnowa wsi i rozwój, ochrona i podniesienie jakości wiejskiego dziedzictwa kulturowego.

6. System szkoleń zawodowych dla podmiotów gospodarczych działających w obszarach objętych osią priorytetową 3.

7. System zdobywania kwalifikacji i aktywizacji w celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju.

 

 Punktem wyjścia dla realizacji polityki jest uproszczone podejście, proponowane przez Komisję, tj. stworzenie jednego systemu programowania i finansowania ROW.
 
Programowanie ma się odbywać zgodnie z podejściem strategicznym, którego elementem jest opracowanie kluczowego dokumentu strategicznego UE. Dokument ten identyfikowałby silne i słabe strony obszarów wiejskich na poziomie UE i wskaźniki dla mierzenia postępu w osiąganiu unijnych priorytetów.
 
Strategia UE ma stanowić podstawę dla krajowych strategii rozwoju obszarów wiejskich, które przekładałaby priorytety wspólnotowe na sytuację w kraju po konsultacjach z zainteresowanymi podmiotami. Narodowe strategie ROW będą realizowane poprzez przygotowanie i wdrożenie PO ROW.
 
Każdy z krajów członkowskich może przyjąć jeden program obejmujący terytorium całego kraju, albo też uchwalić różne programy dla poszczególnych regionów jednolitych pod względem problemów ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych.
 
W przypadku, gdy przygotowywane są programy regionalnie, każdy z nich musi spełniać kryteria określone w rozporządzeniu, tj. uwzględniać osie priorytetowe i minimalny poziom ich finansowania.
Wyklucza się możliwość opracowania programów mieszanych, w których część działań jest wdrażanych horyzontalnie a cześć regionalnie.
 
Biorąc pod uwagę harmonogram przygotowania, projekt PO ROW na lata 2007-2013 powinny zostać opracowane do połowy 2006 r.źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi