Urząd Gminy Łukowica
 • kwiaty
 • Tęcza
 • wielkanoc2
 • 1 MAJ
Poniedziałek, 8 września 2014

EFRROW 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 2007 – 2013

[Główne cele i osie priorytetowe
]  [Instrumenty, programowanie, harmonogram

W połowie lipca 2004 r. Komisja Europejska zatwierdziła projekt Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Dokument ten - w swym ostatecznym kształcie - zdeterminuje politykę UE odnośnie obszarów wiejskich na lata 2007-2013, a co za tym idzie, będzie miał bezpośrednie przełożenie na przyszłość tych obszarów w naszym kraju.
Reforma polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich (ROW) jest następstwem wielu zdarzeń i procesów zachodzących w ostatnich latach w Unii Europejskiej, w szczególności takich jak:

 • reforma pierwszego filaru WPR w 2003 r. i 2004 r. (wprowadzenie mechanizmów modulacji, współzależności oraz oddzielenia płatności od produkcji);
   
 • ustalenia Rady Europejskiej z Lizbony (marzec 2000 r.) i Goeteborga (czerwiec 2001 r.) wskazujące na potrzebę uczynienia gospodarki UE konkurencyjną, opartą na wiedzy i dbającą o jakość żywności i środowiska przyrodniczego oraz dobrostan zwierząt;
   
 • wnioski konferencji w Salzburgu (listopad 2003 r.) podkreślające gospodarcze, społeczne i środowiskowe aspekty rozwoju zrównoważonego;
   
 • działania związane z realizacją Europejskiej Sieci Ekologicznej Obszarów Chronionych Natura 2000;
   
 • propozycja nowej perspektywy finansowej 2007-2013 z dnia 10 lutego 2004 r.

W ramach Funduszu w okresie 2007-2013 dla krajów UE-25 dostępne będzie 88.75 mld EUR (w cenach z 2004 r.). Minimum 31.3 mld EUR zostanie przeznaczone na wsparcie obszarów dawnego Celu 1 (m.in. Polski).
 
Zakończony został pierwszy etap uzgodnień w Grupie Roboczej Rady UE w zakresie treści projektu rozporządzenia. Obecnie Prezydencja Luksemburska przedstawiła projekt zmodyfikowany, który w najbliższych tygodniach będzie przedmiotem prac Grupy Roboczej, a także spotkań bilateralnych wszystkich krajów członkowskich z Komisją Europejską. Sformułowanie zapisów ostatecznych jest przewidywane na kwiecień br.
 
Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie dla obszarów wiejskich w Polsce, jakie będzie miało przyjęcie niniejszego rozporządzenia i opracowanie Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PO ROW), zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z przedstawionymi materiałami.
 
Informacje nt. projektu Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) można znaleźć również na stronie internetowej
Unii Europejskiej.

MISJA FUNDUSZU

Misją Funduszu jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terenie całej Wspólnoty w sposób komplementarny do instrumentów rynkowych i wspierania dochodów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz do Polityki Spójności i do Wspólnej Polityki Rybołówstwa.
 
Realizacja tej misji polega na ujęciu rozwoju obszarów wiejskich w jednolite ramy finansowe (utworzenie jednego źródła finansowania, tj. Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich) i programowe (określenie wspólnych dla krajów członkowskich osi priorytetowych), które mają zapewnić uproszczenie systemu administrowania i wprowadzenie podejścia zintegrowanego do procesu programowania poprzez respektowanie przez wszystkie kraje członkowskie strategicznych wytycznych rozwoju obszarów wiejskich.
 
W efekcie nastąpi połączenie instrumentów finansowych rozwoju obszarów wiejskich, obecnie realizowanych w dwóch programach – PROW i SOP Rolnictwo, w jeden spójny Program.
 
W nowym Programie Operacyjnym Rozwój Obszarów Wiejskich rozszerzono i przeformułowano listę działań rozwoju obszarów wiejskich z 22 do 35, włączono również do niego inicjatywę LEADER.
 
Ten Program powinien być komplementarny do działań realizowanych w ramach innych polityk Wspólnoty, w szczególności do instrumentów polityki rynku rolnego, polityki spójności i Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

źrodło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozowju Wsi, www.minrol.gov.pl