Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 8 września 2014

Informacje ogólne

Informacje ogólne o płatnościach bezpośrednich Po dniu 16 maja 2005 roku Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania można składać jeszcze przez 25 dni kalendarzowych do 10 czerwca, ale złożenie wniosku w tym okresie będzie traktowane jako złożenie po terminie i będzie się wiązało ze zmniejszeniem, o 1 % za każdy dzień roboczy, kwoty płatności, do której rolnik byłby uprawniony, gdyby wniosek został złożony w terminie do dnia 16 maja. Jeśli opóźnienie będzie wynosiło ponad 25 dni kalendarzowych, wniosek nie zostanie rozpatrzony.
Wnioskodawcy mogą do 31 maja 2005 roku składać zmiany do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych. Zmiany mogą dotyczyć:
- przeznaczenia gruntu rolnego (zmiana gatunku rośliny uprawnej na danej działce rolnej)
- dodania nowej działki rolnej i związanej z nią działki ewidencyjnej.

Należy podkreślić, że zmiany do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych (do 31 maja br.) są składane przez Wnioskodawcę z własnej inicjatywy i mogą obejmować zmiany tylko do tej części wniosku w stosunku, do której nie wykryto błędów i nie powiadomiono o tym fakcie Wnioskodawcy. Zmiana nie będzie także uwzględniona w momencie, gdy Wnioskodawca został poinformowany o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu i jeśli taka kontrola ujawni nieprawidłowości. W celu dokonania zmiany Wnioskodawca składa formularz wniosku z zaznaczonym polem „Zmiana do wniosku”.
Wnioskodawca może, z własnej inicjatywy, wycofać działkę rolną i/lub ewidencyjną lub wycofać cały wniosek. W tym celu Wnioskodawca wypełnia formularz wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych zaznaczając na tym formularzu pole „wycofanie części wniosku” bądź „wycofanie całego wniosku”. Formularz wycofania Wnioskodawca może złożyć w każdym momencie, za wyjątkiem przypadku, gdy został on już poinformowany o wystąpieniu nieprawidłowości w tej części wniosku, którą zamierza wycofać. Wycofanie nie będzie także uwzględnione, jeżeli Wnioskodawca został już poinformowany o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu i jeśli taka kontrola ujawniła nieprawidłowości. Wycofanie nie jest możliwe w odniesieniu do tej części wniosku, w której wykryto nieprawidłowości.
W przypadku stwierdzenia przez ARiMR nieprawidłowości we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych do Wnioskodawcy zostaje wysłane Wezwanie do usunięcia braków bądź Wezwanie do złożenia wyjaśnień. Na wezwania ARiMR Wnioskodawca odpowiada wypełniając formularz wniosku z zaznaczonym polem „Korekta wniosku”.
Korekta może obejmować tylko te działki rolne i ewidencyjne, które pojawiły się na wezwaniu. Korektą nie można dodawać ani wycofywać działek.

Od 15 marca br. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych za 2005 r. Wniosek należy złożyć w biurze powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Producenci rolni zainteresowani tymi płatnościami powinni złożyć poprawnie wypełniony wniosek w terminie od 15 marca do 15 maja 2005 r. Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po 15 maja, czyli do 9 czerwca 2005 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia należna producentowi rolnemu kwota płatności będzie obniżana o 1%, podobnie jak w 2004 r.
Producent rolny prowadzący działalność rolniczą na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania może wystąpić również o przyznanie mu płatności z tytułu ONW.
Formularze, które będą wypełniać producenci rolni ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, można uzyskać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Formularze te są również dostępne na stronie internetowej www.arimr.gov.pl . W biurach powiatowych producenci rolni mają także możliwość wglądu do map ewidencyjnych.
Producenci rolni zamierzający po raz pierwszy złożyć wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, którzy nie posiadają numeru identyfikacyjnego producenta, powinni wystąpić do ARiMR o nadanie im takiego numeru.
Producenci rolni, którzy ubiegali się o przyznanie płatności w 2004 r., otrzymają z ARiMR za pośrednictwem poczty, częściowo wypełniony formularz wniosku (tzw. wniosek spersonalizowany) wraz z instrukcją jego wypełnienia.
W przypadku, gdy wnioskodawca złoży Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w biurze powiatowym ARiMR przed otrzymaniem wniosku spersonalizowanego, nie powinien go składać po raz drugi.
Na płatności bezpośrednie do gruntów rolnych składają się:
jednolita płatność obszarowa
do gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym, utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej: grunty orne, pastwiska, łąki, sady i uprawy wieloletnie;
płatności uzupełniające
do powierzchni upraw utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej:
font face="arial, helvetica, sans-serif">chmielu;
innych roślin, których wykaz corocznie określa się w rozporządzeniu Rady Ministrów.
W 2005 r. o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych może ubiegać się, tak jak w roku ubiegłym, producent rolny będący posiadaczem gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, utrzymywane w dobrej kulturze rolnej. Za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona jedna uprawa o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.
Płatności bezpośrednie przysługują posiadaczom gospodarstw rolnych, a także osobom, które władają gruntami rolnymi z innych tytułów, np. dzierżawa, użytkowanie i użyczenie.
O płatność na daną działkę rolną może ubiegać się tylko jeden wnioskodawca. Zatem osoba użytkująca grunt rolny, która nie jest jego właścicielem, a zamierza złożyć wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, powinna zawrzeć umowę na użytkowanie tego gruntu (najlepiej w formie pisemnej). W ten sposób zainteresowany uzyskaniem płatności bezpośrednich uniknie problemów w przypadku, kiedy z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich na tę samą działkę rolną wystąpi inny wnioskodawca.
Osobą uprawnioną do uzyskania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych jest producent rolny, który uzyskał wpis do ewidencji producentów (posiada numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR). W przypadku, gdy wnioskodawca posiada już numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR w roku 2004, nie powinien po raz drugi składać wniosku o wpis do ewidencji producentów, za wyjątkiem sytuacji, gdy dane podmiotowe (np. REGON, NIP) uległy zmianie, w porównaniu z danymi podmiotowymi zgłoszonymi w 2004 roku, wówczas wnioskodawca w celu zmiany powyższych danych powinien złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów (z zaznaczonym w sekcji Cel zgłoszenia polem - Zmiana danych).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności (Dz.U. nr 30 poz. 259), w formularzu wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w roku 2005 Wnioskodawca jest zobowiązany do zadeklarowania:
wszystkich działek ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa, na których położone są grunty rolne; w przypadku ubiegania się o płatność ONW, wszystkich działek ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa (w tym: budowlanych, zalesionych, pod wodami, stanowiących nieużytki itp.),
trwałych użytków zielonych. Trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska) – są to grunty zajęte pod uprawę traw lub innych upraw zielnych naturalnych lub powstałych w wyniku działalności rolniczej (zasianych), nie włączone do płodozmianu przez okres co najmniej 5 lat lub dłużej.
Obowiązek złożenia we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w 2005 r. informacji o powierzchni trwałych łąk i pastwisk w gospodarstwie wynika z prawa unijnego.
Wpisując we wniosku powierzchnię trwałych łąk i pastwisk, wnioskodawca zobowiązuje się, że powierzchnia zadeklarowana jako trwałe użytki zielone nie zostanie włączona do płodozmianu i nie ulegnie zmniejszeniu procentowy udział powierzchni trwałych użytków zielonych w gospodarstwie. W związku z tym wnioskodawca nie powinien wpisać w tabeli VII (w formularzu wniosku w kolumnie 11-powierzchnia działki ewidencyjnej wykorzystywana pod trwałe użytki zielone), powierzchni łąk/pastwisk, dla których zamierza zmienić sposób użytkowania, czyli np. planuje zaorać te grunty rolne, itp. Nie należy także podawać w tabeli VII w kolumnie 11 powierzchni uprawy traw lub mieszanek traw z roślinami motylkowatymi na gruntach ornych, które wnioskodawca zamierza w przyszłości przywrócić do uprawy ornej. Powierzchnie te należy jednak wpisać w tabeli VIII - jako uprawnione do płatności uzupełniających, określając rodzaj uprawy jako np. „trawy na gruntach ornych”.
W przypadku zadeklarowania w tabeli VII powierzchni jako trwałe użytki zielone, w tabeli VIII (przy określeniu rodzaju uprawy) należy wpisać „trwałe łąki” lub „trwałe pastwiska”.
Minimalne wymagania dotyczące utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej (Dz.U. nr 36 poz. 326), w następujący sposób:
w przypadku gruntów ornych - uprawa roślin lub ugorowanie (ugorowanie ma miejsce wtedy, kiedy grunt podlegał w terminie do 15 lipca co najmniej jednokrotnemu koszeniu lub innym zabiegom uprawowym, zapobiegającym występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów; ugorowanie gruntu ornego nie powinno być dłuższe niż 5 lat);
w przypadku łąk – konieczne jest koszenie okrywy roślinnej i jej usunięcie co najmniej raz w roku w terminie do dnia 31 lipca;
w przypadku pastwisk – przeprowadzać trzeba wypasanie zwierząt w okresie wegetacyjnym traw lub koszenie okrywy roślinnej i jej usunięcie co najmniej raz w roku w terminie do 31 lipca;
w przypadku gruntów ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 200 – trzeba przestrzegać zakazu uprawy roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku lub utrzymywania jako ugór czarny; w przypadku uprawy roślin wieloletnich zalecane jest utrzymywanie okrywy roślinnej lub ściółkowanie w międzyrzędziach albo prowadzenie uprawy tarasowej;
grunty rolne przeznaczone pod uprawę lub ugorowanie lub położone na stokach, nie powinny być porośnięte drzewami i krzewami z wyjątkiem: drzew i krzewów, niepodlegających wycięciu, zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, mających znaczenie dla ochrony wód i gleb, niewpływających na prowadzoną na tych gruntach produkcję roślinną; gruntów, na których prowadzone są plantacje wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.).
wypaleniu nie powinny podlegać: łąki, pastwiska i ścierniska.

źródło: www.arimr.gov.pl