Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 8 września 2014

Dopłaty - wstępne wyniki kontroli

Wstępne wyniki kontroli na miejscu - 13,14 proc. nieprawidłowości

Poziom nieprawidłowości stwierdzony podczas kontroli na miejscu u rolników, którzy ubiegają się o płatności bezpośrednie za 2005 r., wynosi 13,14 proc. Kontrolami objęto 96 tys. gospodarstw. W porównaniu do kampanii w 2004 r. poziom nieprawidłowości w skali kraju jest mniejszy o ponad 2 proc.

Wyniki inspekcji przeprowadzonej w 2005 r. mogą ulec zmianie, gdyż analiza obejmuje na razie 60 proc. skontrolowanych wniosków.

Najwięcej wizyt przeprowadzono w województwie mazowieckim, świętokrzyskim i lubelskim, najmniej – w lubuskim i opolskim. Najwyższy poziom nieprawidłowości występuje w województwach na południu kraju, gdzie jest najwięcej gospodarstw o niekorzystnej strukturze agrarnej (duża liczba małych i rozdrobnionych gospodarstw).

Szczegółowe wyniki zawiera tabela poniżej:

Województwo

Poziom nieprawidłowości 2005 r.

Poziom nieprawidłowości

2004 r.

Dolnośląskie

15,20%

18,24%

Kujawsko-pomorskie

11,26%

14,49%

Lubelskie

5,89%

10,41%

Lubuskie

21,68%

17,74%

Łódzkie

12,54%

15,94%

Małopolskie

13,32%

10,11%

Mazowieckie

17,10%

15,24%

Opolskie

13,47%

20,07%

Podkarpackie

11,10%

13,81%

Podlaskie

16,48%

9,71%

Pomorskie

17,95%

27,71%

Śląskie

21,87%

12,46%

Świętokrzyskie

20,66%

24,58%

Warmińsko-mazurskie

19,98%

21,86%

Wielkopolskie

8,19%

12,46%

Zachodniopomorskie

15,70%

26,51%

Suma:

13,14%

15,34%

 

W tym roku zwiększona liczba kontroli – na poziomie 11 proc. - objęła województwa: opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Wynika to z faktu, że w województwach tych w 2004 r. stwierdzono najwyższe poziomy nieprawidłowości. Ponadto kontrole metodą „foto” przeprowadzono przede wszystkim na obszarach, na których stwierdzone zostały znaczące nieprawidłowości powodujące sankcje finansowe.

W tabeli poniżej znajdują się informacje o poziomie i liczbie kontroli w poszczególnych województwach:

 

Województwo

Liczba wytypowanych gospodarstw

Poziom kontroli

%

Dolnośląskie

3 575*

5,64%

Kujawsko-pomorskie

3 898

5,55%

Lubelskie

10 257

5,51%

Lubuskie

1 343

6,21%

Łódzkie

7 432*

5,51%

Małopolskie

7 976

5,57%

Mazowieckie

12 381*

5,53%

Opolskie

3 383

11,05%

Podkarpackie

7 262

5,52%

Podlaskie

4 686

5,53%

Pomorskie

4 490*

11,01%

Śląskie

3 184

5,60%

Świętokrzyskie

10 643*

10,92%

Warmińsko-mazurskie

4 758*

10,77%

Wielkopolskie

6 943

5,50%

Zachodniopomorskie

3 808*

12,51%

Suma:

96 019

6,46%

* województwa, w których przeprowadzane są również kontrole metodą foto

W 2005 r. ograniczono liczbę postępowań przetargowych dla wykonawców zewnętrznych związanych z outsourcingiem kontroli na miejscu z tytułu płatności bezpośrednich oraz z tytułu wsparcia obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Przeprowadzonych zostało sześć niezależnych postępowań przetargowych w sześciu Oddziałach Regionalnych. Ta forma wyboru oferentów miała na celu racjonalizację kosztów oraz zapewnienie odpowiedniej jakości usług i współpracy między Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a wykonawcą zewnętrznym. W wyniku tej decyzji koszty kontroli na miejscu w 2005 r. są o ok.49 proc. niższe niż w 2004 r.

Celem kontroli na miejscu jest weryfikacja danych zadeklarowanych przez producenta rolnego na wniosku o płatność na podstawie przeprowadzonej kontroli stanu faktycznego, a tym samym zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków przyznanych w ramach wszystkich płatności obszarowych realizowanych przez ARiMR.

Kontrola na miejscu w ramach płatności bezpośrednich polega na sprawdzeniu:

  • gatunku uprawianych roślin lub rodzaju użytku gruntowego na danej działce rolnej zgłoszonej we wniosku o przyznanie płatności,

  • granic upraw i dokonaniu pomiarów powierzchni działek rolnych,

  • przestrzegania na działce zasad dobrej kultury rolnej z elementami ochrony środowiska w roku przeprowadzenia kontroli.

Kontrole na miejscu przeprowadzane przez wykonawców zewnętrznych zostały już zakończone. Aktualnie trwa proces weryfikacji ich pracy: inspektorzy ARiMR przeprowadzają kontrole formalne i sprawdzające jakość wykonanych pomiarów.

źródło: www.arimr.gov.pl