Przejdź do stopki

LEADER +

Treść

Pilotażowy Program LEADER+ jest w Polsce częścią Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 i składa się z dwóch części zwanej „schematami”

Pomoc z LEADER’a udzielana w przeznaczona jest na oddolne tworzenie i realizację strategii rozwoju danego terytorium.

W ramach I schematu Lokalna społeczność musi:

 • zorganizować się w Lokalną Grupę Działania (LGD) posiadającą osobowość prawną, stworzoną przez przedstawicieli trzech środowisk: sektora publicznego, sektora społecznego oraz sektora ekonomicznego

 • opracować strategię rozwoju swojego regionu tzw. Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Założenie LGD i opracowanie Strategii jest warunkiem wystąpienia o środki z II schematu w wysokości nie większej niż 750 000zł na pokrycie 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych do których zalicza się

  1. Koszty działań na rzecz promocji regionu oraz inicjatyw podejmowanych przez LGD, w tym opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, tworzenie stron internetowych, zakup powierzchni reklamowych (billboardy), przygotowanie i koszty emisji w radio i TV materiałów reklamowych, koszty wynajmu stoisk na targach i udziału podmiotów i osób działających w obszarze związanym ze ZSROW w imprezach promocyjnych;

  2. Koszty organizacji imprez kulturalnych służących promocji regionu (festiwale, targi, pokazy itp.)

  3. Koszty prowadzenia bezpłatnego doradztwa w zakresie zasad przygotowywania projektów inwestycyjnych .

  4. Koszty organizacji przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i szkoleniowym (seminaria, szkolenia, konferencje itp.)

  5. Koszty operacyjne LGD, w tym: koszty związane z zatrudnieniem, koszty wynajmu lub utrzymania pomieszczeń biurowych, koszty związane z zakupem, konserwacją i naprawą sprzętu biurowego, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe oraz opłaty związane z zakładaniem łączy oraz użytkowaniem sieci internetowej.

  6. Koszty związane z doskonaleniem i rozwojem działalności LGD, w tym zatrudnienia konsultantów, przygotowania opracowań, analiz, ekspertyz, dokumentacji oraz udział członków i personelu LGD w szkoleniach;

  7. Koszty współpracy i wymiany doświadczeń między LGD na poziomie krajowym i międzynarodowym w zakresie wdrażania strategii oraz organizacji pracy LGD (zarządzanie, monitorowanie itp.) , w tym organizacji wyjazdów studyjnych, udziału w seminariach organizowanych przez inne LGD: koszty przejazdów, zakwaterowania, diet uczestników i zatrudnienia tłumacza.