Przejdź do stopki

Oczyszczalnie przydomowe

Treść

 

Informacja w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łukowica
Złożone oferty:
-EKOFIRMA – Ostrowiec Świętokrzyski – 3 641 683,14 zł – 7 lat gwarancji i rękojmi
-Majwer – Kraków – 3 840 671,00 zł – 5 lat
-Przekop – Chojnik – 3 861 683,00 zł – 7 lat

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dot. budowy 141 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łukowica pierwotnie zostało wszczęte 12 maja 2023 r. Postępowanie to prowadzone było na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, w trybie podstawowym bez negocjacji w formule zaprojektuj i wybuduj. Jest to formuła, gdzie zamawiający (w tym przypadku Gmina Łukowica) przedkłada ogólny opis przedmiotu zamówienia (tzw. program funkcjonalno – użytkowy PFU), zaś wykonawca ma obowiązek sporządzić projekt, a następnie w oparciu o niego zrealizować roboty.

Z uwagi na ogólny opis przedmiotu zamówienia, który cechuje PFU, pojawiły się pytania i wnioski o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), a także odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie (KIO), która zajmuje się generalnie sporami dot. zamówień publicznych, a dotyczące m.in. zarzutów odnoszących się do nieprecyzyjnego i niewyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia.
Liczne wnioski, pytania dot. wyjaśnień SWZ skutkowały koniecznością przedłużania terminów składania ofert. Również odwołania do KIO składane przez jednego z wykonawców zainteresowanych uzyskaniem zamówienia, skutkowały koniecznością przedłużania postępowania o udzielenie zamówienia.
Po uprawomocnieniu się korzystnego dla Gminy Łukowica wyroku KIO z dnia 28.08.2023 r., który oddalił odwołanie jednego z wykonawców zainteresowanych uzyskaniem zamówienia dot. zarzutów w zakresie przede wszystkim zapisów SWZ, opisu przedmiotu zamówienia, zamawiający mógł podjąć czynności zmierzające do otwarcia ofert.

W dniu 26 września 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert w pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, nie mniej jednak złożona 1 oferta nie została sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, co skutkowało koniecznością jej odrzucenia i efekcie unieważnieniem postępowania, a to zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ustawy prawo zamówień publicznych.
Wobec powyższej, obiektywnej okoliczności, zaszła konieczność ogłoszenia kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia. W między czasie, aby uniknąć i ograniczyć w kolejnym postępowaniu formułowania zarzutów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia przez potencjalnych wykonawców, zamawiający podjął decyzję o zmianie (doprecyzowaniu) PFU. To z kolei spowodowało konieczność uzyskania aprobaty instytucji dofinansowującej, a więc Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, co znowu opóźniło ogłoszenie kolejnej procedury przetargowej.

Po uzyskaniu zgody Urzędu Marszałkowskiego na zmiany w PFU, zamawiający w dniu 22 grudnia 2023 r. ogłosił kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę 141 przydomowych oczyszczalni ścieków, które obecnie zmierza ku końcowi. Nie mniej jednak i w tym postępowaniu jeden z wykonawców zainteresowanych uzyskaniem zamówienia wniósł odwołanie do KIO, co obiektywnie spowolniło bieg postępowania. Wniesione przez tego wykonawcę odwołanie to zostało tuż przed rozprawą w KIO wyznaczoną na dzień 15 stycznia 2024 r. cofnięte co umożliwiło zamawiający kontynuowanie procedury przetargowej.
W dniu 30 stycznia 2024 r. nastąpiło otwarcie ofert. W terminie wpłynęły 3 oferty, które teraz podlegają ocenie przez zamawiającego, co do spełnienia przez nie wymagań opisanych w przepisach prawa oraz dokumentach zamówienia.

Wstępna analiza ofert daje nadzieję, iż tym razem uda się zakończyć postępowanie wyborem oferty najkorzystniejszej i podpisać umowę z wyłonionych podmiotem na budowę 141 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Planowany termin zakończenia inwestycji zasadniczo nie ulega zmianie i upływa z końcem 2024 r.

Po zakończeniu procedury przetargowej i podpisaniu umowy z wykonawcą rozpoczną się prace. Przedstawiciel wykonawcy (projektant) będzie się kontaktować z właścicielami działek które zostały przyjęte do podstawowej listy141 przydomowych oczyszczalni.