Przejdź do stopki

Gminą Łukowica realizowała projekt pn.: „Prometeusz”

Treść

 

Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Gminą Łukowica realizowała projekt pn.: „Prometeusz” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Łukowica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 3 813 538,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 3 508 198,00 PLN.