Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Niedziela, 2 czerwca 2019

-> APEL W SPRAWIE UŻYTKOWANIA KANALIZACJI

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z ubiegłotygodniowymi awariami sieci kanalizacyjnej, przypominamy o obowiązującym zakazie wprowadzania wód opadowych i drenażowych z posesji do kanalizacji sanitarnej. Właściciele nieruchomości, którzy stosują takie praktyki, zobowiązani są do niezwłocznego odłączenia od kanalizacji sanitarnej podłączeń takich elementów, jak: rynny, kratki deszczowe, systemy odwodnieniowe, oczka wodne itp.

Przypominamy również, że do kanalizacji sanitarnej dozwolone jest wprowadzanie tylko i wyłącznie ścieków bytowych. Należy tutaj wspomnieć, iż podczas usuwania ostatnich awarii, w kanalizacji sanitarnej znalazły się przedmioty takie jak: pieluchy jednorazowe i inne odpady higieniczne, ręczniki, odzież, materiały budowlane, popiół – niewyobrażalne, ale prawdziwe! 

Informujemy, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.) zabrania się wprowadzania do kanalizacji sanitarnej m. in. wód opadowych, roztopowych, wód drenażowych, odpadów stałych, odpadów płynnych niemieszających się z wodą.

Zarówno wprowadzanie wód opadowych, jak i innych przedmiotów do kanalizacji sanitarnej zwiększa ryzyko występowania awarii. Wszyscy powinni sobie zdawać sprawę, że środki finansowe przeznaczone na usuwanie awarii są wysokie i mogłyby być przeznaczone na inne cele. Ponadto, awarie i zwiększona ilość ścieków, spowodowana nielegalnymi podłączeniami wód opadowych, mają bezpośrednie przełożenie na wzrost kosztów obsługi oczyszczalni, a co za tym idzie na wysokość opłat za ścieki, które ponoszą mieszkańcy naszej Gminy.

W związku z zaistniałą sytuacją będą przeprowadzane kontrole przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. Wobec właścicieli posesji, u których zostanie stwierdzone nielegalne podłączenie do kanalizacji sanitarnej wód opadowych i ścieków innych niż bytowe, będą wyciągane stosowne konsekwencje.

Wprowadzanie wód opadowych, roztopowych, drenażowych i innych do kanalizacji sanitarnej i innych niedozwolonych przedmiotów, zgodnie z art. 28 ust. 4 i 4a powołanej wyżej ustawy, stanowi wykroczenie i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Art.  9.  [Zakazy związane z korzystaniem z urządzeń kanalizacyjnych]

1.  Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

2.  Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;

3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;

4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:

a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,

b) stacji krwiodawstwa,

c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,

d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

3.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Art.  28.  [Bezumowne pobieranie wody lub odprowadzanie ścieków]

1.  Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych,

podlega karze grzywny do 5000 zł.

2.  Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.

3.  (uchylony).

4.  Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych,

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

4a.  Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

5.  W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

6.  Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.