Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Piątek, 22 lutego 2019

-> REWITALIZACJA w MŁYŃCZYSKACH

Zakończono procedurę udzielenia zamówienia na zadanie: „Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej do działalności Centrum Aktywności Lokalnej wraz z ukształtowaniem funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej służącej integracji i aktywności społecznej mieszkańców w MŁYŃCZYSKACH – Etap I (dla części - wyposażenie – orkiestra, stroje regionalne).

Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone:

1/ pierwszy przetarg w części I dot. dostawy wyposażenia orkiestry został unieważniony, na część II dot. wyposażenia w stroje regionalne – nie otrzymano żadnej oferty,

2/ drugi przetarg otrzymano 1 ofertę na cz. I dot. dostawy wyposażenia orkiestry: wybrano Wykonawcę Firma MAGNUS z Zamościa, która zrealizuje zadanie do 30 czerwca 2019r za kwotę 179 500 zł brutto, na część II dot. wyposażenia w stroje regionalne – nie otrzymano żadnej oferty.

W związku z brakiem ofert na część II dot. wyposażenia w stroje regionalne - przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia „z wolnej ręki”. Po przeprowadzeniu negocjacji  wybrano wykonawcę Firma ETNOszafa z Wieliczki, która zrealizuje zadanie do 30 czerwca za kwotę 297 500 zł brutto.