Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 24 września 2018

-> MNIEJ AZBESTU i NOWY PSZOK

Gmina Łukowica uzyskała dofinansowanie dla zadania pn. „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych na terenie Gminy Łukowica” w ramach Osi Priorytetowej 5 Ochrona Środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt poza budową PSZOK-u przewiduje wycofanie z użytkowania i  unieszkodliwienie 440 ton odpadów azbestowych, które zostaną odebrane bezpłatnie od mieszkańców naszej gminy. Całkowita wartość zadania to 360 316,48 zł, a kwota dofinasowania wyniesie 269 955,92 zł. W bieżącym tygodniu zostanie podpisana umowa dofinansowania pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Łukowica. Dzięki temu w najbliższych dniach rozpocznie się postępowanie przetargowe na realizację powyższego zadania i jeszcze w tym roku zutylizujemy cześć z przewidzianych 440 ton odpadów azbestowych.

Utworzenie PSZOK-u polegać będzie na wybudowaniu 2 wiat magazynowych na odpady. Wiaty zostaną wyposażone w następujące kontenery:

- kontener Kp 10 (pojemność ok. 10m3 na odpady: wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót, a także na odpady zielone i ogrodowe) - 2 szt.

- kontener Kp 7 (pojemność ok. 7m3, na zużyte opony) - 1 szt.

- kontener 1100l ( pojemność: 1,3 m3, na odpady: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, tekstylia, opakowania wielomateriałowe - 6 szt.

- kontener 60l (pojemność 0,06 m3, na odpady: przeterminowane lekarstwa) - 1 szt.

Realizacja projektu pozwoli na; odpowiednie zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych nadających się do recyklingu, ograniczenie problemu tzw. "dzikich wysypisk" oraz zmniejszenie ilości budynków pokrytych azbestem.