Urząd Gminy Łukowica
 • 1 MAJ
Wtorek, 13 marca 2018

-> XXIX SESJA RADY GMINY ŁUKOWICA

XXIX Sesja Rady Gminy Łukowica, odbędzie się w dniu 19 marca 2018r (poniedziałek) o godz. 14.00 w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowicy).

Porządek obrad  XXIX Sesji Rady Gminy Łukowica:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII  Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między Sesjami Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnianych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łukowica.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawowania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Łukowica.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020 w Gminie Łukowica.
 11. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Ośrodka za rok 2017 , przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej  oraz sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i przedstawienie potrzeb związanych z realizacja zadań w tym zakresie. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łukowica w 2018r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Limanowej na dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łukowica w latach 2018-2027 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łukowica.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Łukowica na okręgi wyborcze oraz ustalania ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów glosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Łukowica.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łukowica w 2018r”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Łukowica za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
 20. Interpelacje i zapytania  Radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 21. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 22. Zakończenie XXIX Sesji Rady Gminy.

  

                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                         Maria Tomaszek