Urząd Gminy Łukowica
  • 1 MAJ
Piątek, 2 marca 2018

-> INFORMACJA ws. GAZU ZIEMNEGO

Szanowni Państwo,

do 19 stycznia 2018 roku należało składać w Urzędzie Gminy Łukowica ankiety dotyczące gazu ziemnego. Zainteresowanie dostępem do gazu ziemnego w skali całej Gminy Łukowica jest duże. Niemniej jednak z obawy, że ankiety nie trafiły do wszystkich Mieszkańców Gminy, zadecydowano, iż ankiety dodatkowo będą rozprowadzane przez sołtysów wsi. Można je będzie składać nadal w Urzędzie Gminy, nie później jednak niż do 31. 03. 2018 r. Ankiety zebrane do końca lutego zostaną odebrane przez przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., natomiast ankiety, które wpłyną po tym terminie będą odesłane do Spółki w terminie późniejszym.

W dniu 2 lutego 2018 roku z inicjatywy Polskiej Spółki Gazownictwa odbyło się w Urzędzie Gminy Łukowica spotkanie w składzie: Pan Janusz Hasior-Specjalista, Biuro Infrastruktury PSG Sp. z o. o.- reprezentant Centrali PSG Sp. z o. o.  w Warszawie, Pan Józef Mąka- Kierownik, Gazownia w Limanowej, Pan Edward Michalik- Kierownik, Gazownia w Nowym Sączu oraz Pani Czesława Rzadkosz- Wójt Gminy Łukowica.

Ustalono, że na podstawie zebranych ankiet Polska Spółka Gazownictwa przystąpi do opracowania analizy ekonomicznej planowanego przedsięwzięcia rozbudowy sieci gazowej. Na podstawie przedmiotowej analizy zostanie sporządzona szczegółowa koncepcja rozwojowa, która będzie określać kryteria techniczne i ekonomiczne planowanej inwestycji. Zostanie również określona wstępna trasa konieczna do wykonania projektu budowlanego dla rozbudowy sieci gazowej- wobec tego Spółka może ponownie rozesłać ankiety do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w pobliżu projektowanej sieci gazowej. Zakładany przez przedstawicieli Spółki czasokres przygotowań do planowanej inwestycji wynosi ok. 3 lata.

O postępie prac, jak również o wszelkich zmianach dot. sprawy gazyfikacji będziemy informować Mieszkańców na bieżąco.