Przejdź do stopki

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA LSR na lata 2023-2027

Treść

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” realizuje LSR na lata 2023-2027.

 

Aktualności :

Opracowana przez LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność ma charakter wielofunduszowy, co oznacza, że działania współfinansowane będą przez różne EFSI:  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny PLUS (EFS+). Fundusze te połączono ze sobą w ramach LSR, co niewątpliwie sprzyja osiągnięciu efektu synergii.

Jednym z podstawowych przyjętych założeń LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” jest kompleksowość działań i zintegrowanie różnych narzędzi, metod, partnerów i form komunikacji. 

Cele LSR oraz planowane w ramach ich realizacji konkretne przedsięwzięcia są spójne, powiązane ze sobą i wzajemnie się uzupełniają. Są one odpowiedzią na szereg problemów wskazanych w trakcie konsultacji społecznych.

W ramach celu pierwszego C.1 Przedsiębiorczy i turystyczny rozwój obszaru LSR realizowanych będzie sześć przedsięwzięć. W ramach niniejszego celu będą rozwijane istniejące i podejmowane nowe działalności gospodarcze, tworzona i rozwijana agroturystyka i zagrody edukacyjne, a także wspierany będzie tworzenie i rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności. Duży nacisk kładziony jest na rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, a także stosownej infrastruktury by wzbogacić ruch turystyczny na obszarze działania LGD.

W ramach pierwszego celu zaplanowano kompleksowe działania służące zwiększeniu atrakcyjności obszaru w aspekcie turystycznym, z których jednak korzyści czerpać będą też sami mieszkańcy i to zarówno pod względem zapewnienia nowych miejsc pracy, jak i poprawy jakości życia. 

W ramach celu drugiego C.2 Poprawa jakości życia na obszarze LSR realizowanych będzie pięć przedsięwzięć. Cel ten skupia się na poprawie jakości życia wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD. Dążenie do osiągnięcia tego celu skupiać się będzie między innymi na poprawie dostępu do małej infrastruktury publicznej, wsparciu usług społecznych i zdrowotnych, a także na włączeniu społecznym ludzi młodych do 25 roku życia. Zaprezentowane działania odpowiadają w pełni na zgłoszone przez mieszkańców obszaru potrzeby, by w sposób realny wpłynąć na poprawę jakości ich życia.

W ramach celu trzeciego C.3 Poprawa dostępu do kultury i zachowania dziedzictwa lokalnego realizowanych będzie pięć przedsięwzięć. Ostatni cel skupia się na poprawie dostępu do kultury i zachowaniu dziedzictwa lokalnego. Realizacja tego celu skupiać się będzie po pierwsze na ochronie dziedzictwa polskiej wsi znajdującego się na obszarze działania LGD, która oprócz wartości turystycznej, posiada również wartość symboliczną. Na uwagę zasługuje również fakt, że dziedzictwo regionu stwarza dany obszar wyjątkowym, co wspiera budowanie procesów wspólnotowych. Również istotne w realizacji ostatniego celu LSR jest rozwój infrastruktury kultury, czyli poszerzanie i udoskonalanie miejsc związanych z propagowaniem kultury, a więc rozwijanie wiedzy, umiejętności i zainteresowań. Przedsięwzięcia trzeciego celu przysłużą się niewątpliwie pozostałym celom założonym w Lokalnej Strategii Rozwoju, co będzie odbywać się poprzez ukierunkowanie rozwoju lokalnego na poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz aktywizowanie lokalnej społeczności i wzmacnianie potencjału do współpracy.

W Lokalnej Strategii Rozwoju przewidziano przedsięwzięcia, które będą realizowane przez jednostki różnych sektorów z różnych gmin. Są to zarówno osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz lokalni przedsiębiorcy. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie korzyści i dążenie do jak najwyższego stopnia osiągnięcia celów z uwzględnieniem wzajemnych powiązań gospodarczych czy społecznych.

Planowane przedsięwzięcia będą realizowane we wszystkich gminach obszaru objętego LSR. W konsekwencji z zaplanowanych inwestycji czy wydarzeń będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy obszaru LGD i odwiedzający region turyści. Dodatkowym aspektem jest to, iż dzięki działaniom dojdzie do promowania obszaru Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”, co wpłynie na poszerzenie wiedzy na jego temat. Operacje w ramach LSR mogą też wpłynąć na ścisłą integrację mieszkańców, w tym poprzez ich udział w organizowanych wydarzeniach kulturalnych i aktywizacyjnych czy też zaangażowanie się w realizację projektów grantowych.

Więcej informacji na temat głównych założeń LSR na lata 2023-2027 na bieżąco będzie można znaleźć na stronie internetowej:www.lgdlimanowa.eu/2023-2027 oraz uzyskać bezpośrednio w siedzibie biura:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”

ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa

tel. 787 917 005

Czas pracy biura LGD:

poniedziałek – piątek: 7.30 -15.30

Obsługa Beneficjenta:

poniedziałek – piątek: 9.00 -15.00